Esitan küsimuse

Tehnovõrgu talumistasu

 • Hüvitis maaomanikule elektrivõrgu talumise eest
 • Makstakse ainult taotluse alusel
 • Tasu suurus muutub 2019 aastast

Elektrilevile kuulub elektri jaotusvõrk, mis asub ligikaudu 390 000 maaüksusel. Elektrivõrgu talumise eest oma kinnistul võib kinnisasja omanik taotleda tasu.

Tehnovõrku ja -rajatisi, sh elektrivõrku tuleb maaomanikul taluda tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva elektrivõrgu kaitsevööndi eest.

Elektrilevile kuuluvate rajatiste (liinid ja alajaamad) paiknemist kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti geoportaalist, valides vasakpoolsest menüüst „Kitsenduste rakendus".

Kuidas tasu taotleda?

Meie elektrivõrgu talumistasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul või tema volitatud esindajal esitada ühekordne taotlus iga kinnistu kohta eraldi:

 • Ühisvara puhul esitab taotluse kinnistusraamatusse kantud isik.
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele.
 • Korteriomandite esemeks oleva kinnisasja puhul saab taotluse esitada korteriühistu. Sellisel juhul makstakse hüvitis korteriühistule, kes on kohustatud selle maksma korteriomanikele või tasaarvestama selle majandamiskulude nõudega.

Taotlus tuleb saata info@elektrilevi.ee või posti teel Elektrilevi OÜ Kadaka tee 63, 12915 Tallinn.

Korrektselt esitatud taotlustele me eraldi vastust ei saada. Võtame ühendust ainult juhul, kui meil tekib lisaküsimusi.

Millal taotlus esitada?

Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva kalendriaasta 1.juuliks.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. märtsi seisuga.

Kui taotlus on kord esitatud, siis seda igal aastal uuesti esitama ei pea. Esitatud taotluse alusel maksame tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni.

Millest sõltub tasu suurus?

Talumistasu maksmist reguleerib Asjaõigusseaduse § 1582.

2018 aastal makstava tasu suurus sõltub liinialuse maa kaitsevööndi pindalast, maa maksustamise hinnast ja maa sihtotstarbest. Tasu arvestamisel rakendatakse maksimaalset maamaksu määra ning maatulundusmaa puhul rakendatakse talumistasude arvutamisel kogu vabariigi piires ühtset maksustamishinda.

Kaitsevööndi ulatused sõltuvalt kinnistul paiknevast Elektrilevile kuuluvast rajatisest:

 • Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge:

    1.  kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;
    2.  1 kuni 35 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
    3.  1 kuni 35 kV pingega liinide korral 10 meetrit;
    4.  35 kV kuni 110kV pingega liinide korral 25 meetrit.
 • Maakaabelliini kaitsevöönd ulatub liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusele.
 • Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Alates 01.01.2019 jõustub Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused, millega reguleeritakse talumistasu suurus alates 2019. aastast

Millal tasu makstakse?

Tasu kanname maaomaniku avalduses märgitud kontole kord aastas (hiljemalt 1. detsembriks).