Abiinfo / Prognoosimine

Kui Sinu tarbimiskoha mõõteandmed ei ole arve koostamise ajaks meieni jõudnud, kasutame tarbitud elektri koguste arvestamiseks prognoosimist. Prognoosimine toimub iga kuu kolmandal ja neljandal kuupäeval ning koguseid prognoosime Sinu varasema tarbimise põhjal.

Kauglugemisel olevate arvestite puhul kasutame prognoosimiseks meie süsteemi laekunud viimase 12 nädala tegelikke tunniandmeid (kuni kolme sarnase päeva samade tundide keskmine tarbimine). Tegelike tunniandmete puudumisel kasutame varasema 12 kuu tarbimist ja tarbimiskohale omistatud tüüptarbimisgraafikut.

Kui arvesti ei ole kauglugemisel, siis kasutame näitude prognoosimiseks varasema 12 kuu tarbimist ja tarbimiskohale omistatud tüüptarbimisgraafikut.

Kui arve koostamise hetkeks ei ole meile tegelikult tarbitud koguseid laekunud, koostame Sulle arve prognoositud tarbimisandmete alusel. Kohtloetava arvesti koguste puudumise põhjuseks võib olla näidu teatamata jätmine. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu.

Andmeside häireid põhjustavad reeglina tarbimiskohtades kasutatavad nõuetele mittevastavad või rikkelised elektriseadmed (seejuures ei pruugi rike seadme enda kasutamisele nähtavat mõju avaldada). Kauglugemise taastamiseks kulub üldjuhul kaks kuni kolm kuud. Sõltuvalt probleemi keerukusest võib taastamine aega võtta ka rohkem. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele. Elektritarbimise koguseid prognoosime Sinu varasema tarbimise põhjal. Prognoosimine toimub vastavalt Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustele madalpingel kuni 63A punktid 6.4 ja 6.5 mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Prognoosimine toimub iga kuu kolmandal ja neljandal kuupäeval, kui selleks ajaks ei ole laekunud kauglugemisel oleva arvesti kõiki mõõteandmeid või Sa ei ole edastanud meile kohtloetava arvesti näite. Kauglugemisel olevate arvestite puhul kasutame tunnikoguste prognoosimiseks viimase 12 nädala jooksul süsteemi laekunud tegelikke tunniandmeid (kuni kolme sarnase päeva samade tundide keskmist). Tegelike tunniandmete puudumisel võtame prognoosimise aluseks varasema 12 kuu tarbimise ja tarbimiskohale omistatud tüüptarbimisgraafiku.

Kui arvesti ei ole kauglugemisel, siis kasutame näitude prognoosimisel varasema 12 kuu tarbimist ja tarbimiskohale omistatud tüüptarbimisgraafikut.

Prognoosime juhul, kui arve koostamise hetkeks ei ole mõõteandmed laekunud. Mõõteandmete mittelaekumine ei tähenda enamasti arvesti riket, vaid probleeme mõõteandmete edastamisel. Tegeleme pidevalt võrgu monitoorimisega ja kõrvaldame võrgus olevaid häireid. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikult tarbitud kogustele.

Kui selgub, et tegemist on arvesti rikkega, siis arvesti vahetatakse ja korrigeerime arved.

Prognoosimine on lubatud vastavalt Konkurentsiametiga kooskõlastatud võrgulepingu tüüptingimustele.

Võrgulepingu tüüptingimused kuni 63 A

Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A ja keskpingel

Kui oleme Sulle arve koostanud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb tegelikust näidust olulisel määral, soovitame Sul meile teatada tegelik arvesti näit, et saaksime prognoositud koguseid edastatud näidu alusel korrigeerida.

Prognoosimise täpsust võivad mõjutada:

 • eelneva tarbimise puudumine, nt uus liitumine
 • tarbimise oluline muutus, nt on mindud üle elektriküttele, tarbimiskohta on hakatud kasutama aastaringselt, kasutusele on võetud täiendavaid elektriseadmeid jne;
 • muud tarbimist mõjutavad tegurid, nt välistemperatuuri oluline muutus.
 • Kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil, soovitame Sul meile teatada tegelik arvesti näit.

  Näidu vaatamine arvestilt:

  Arvesti ekraanil vaheldub automaatselt kolm näitu 15-sekundilise vahega. ÜLD näidik tähistab tarbitud kilovatt-tunde kokku ning seejärel ilmuvad eraldi PÄEVA ja ÖÖ kogused.

  Näidu teatamine:

  Kui arvestist ei ole 15 päeva jooksul andmeid laekunud, tekib e-teeninduses automaatselt võimalus näitude sisestamiseks. Kui mõõteandmed hakkavad taas laekuma, siis manuaalselt enam näite sisestada ei saa.

  Lisaks on võimalik näite teatada, helistades automaatvastajale 800 4545 (ainult tavatelefon) või 777 1545, valides klahv 1.

  NB! Meile on vaja edastada nii päeva, kui ka öö näidud.

  Tegelike mõõteandmete laekumisel korrigeerime prognoositud kogused tegelikule tarbimismahule vastavaks. See tähendab, et kui prognoositud kogus oli tegelikust tarbimisest suurem või väiksem, korrigeerime koguseid ja teeme ümberarvestuse ka arvelduses.


  Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Näidud ja kauglugemine

  Kauglugemise info ja näidud.

  Loen lähemalt »
  Arve tasumine

  Arvega seonduvad küsimused.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  info@elektrilevi.ee

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  ariklient@elektrilevi.ee