Elektritootjale (üle 15 kW)

Kui soovid hakata elektrit tootma ja müüma üle 15 kW võimsuse tootmisseadmega, on vaja liituda elektritootjana ja seal hulgas on elektrivõrguga liitumine vajalik ka reservgeneraatori ühendamiseks.

Liitumistaotlus koos dokumentidega

Elektritootja liitumispakkumise saamiseks esita liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii iseteeninduses kui ka e-posti teel. E-posti teel avalduse esitamiseks saada vajalikud dokumendid ja täidetud vorm aadressile [email protected].

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses
Esitan taotluse

Elektritootja liitumise sammud

Indikatiivne hinnasuurusjärk

Liitumistaotluse alusel saame anda eelinfot hinna suurusjärgust.

Tagatise tasumine

Kui indikatiivne hinnapakkumine sobib, siis selleks et saada siduv ja lõplik liitumise hinnapakkumine, maksa tagatis. Pärast tagatise tasumise, saame koostada hinnapakkumise.

Liitumislepingu sõlmimine

Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

Loen sammudest lähemalt

Palju liitumine maksab?

Tegelik kulu + võimalik Eleringi kulu

Ehitustööde tegelikud kulud ja vajadusel lisanduvad elektrivõrgu tugevdustööd ja/või Eleringi võrgu tugevdustööd sh menetlustasu 1600 €, toimingutasu 3300 EUR ja Eleringi ehitustööde maksumus.

Kaua liitumine aega võtab?

2 kuud kuni 3 aastat


Elektritootjana elektrivõrguga liitumine on keerukas protsess, mis võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, sõltuvalt tootmismooduli võimsusest ja võrgu olukorrast.

Korduma kippuvad küsimused

Elektritootjana saad oma kinnistul liituda, kui esitad meile tootja liitumistaotluse koos lisadokumentidega.

Vajalike dokumentide nimekiri:

 • Tootjale võimsusega alla 500 kW >>
 • Tootjale võimsusega alates 500 kW >>
 • Taotluse alusel teeme Sulle hinnapakkumise, mille saadame:

 • 60 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega kuni 15 kW
 • 150 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega üle 15 kW
 • Pakkumiste väljastamine on pikenenud seoses elektritootjate liitumistaotluste suurenenud hulgaga.

  Pakkumise koostamisel arvestame kohe ka sellega, et jaotusvõrguettevõtte ja/või põhivõrguettevõtte elektrivõrgus oleks võimalik teha muudatusi. Selliste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine võtab aega.

  Elektritootja pakkumised väljastame:

 • tootmisseadmele võimsusega kuni 15 kW – 60 päeva jooksul
 • tootmisseadmele võimsusega üle 15 kW – 150 päeva jooksul, sest vajab kooskõlastamist Eleringiga.
 • Liitumislepingu tingimuste muutmiseks tuleb saata avaldus aadressile [email protected]

 • Kui tehniline lahendus jääb samaks, siis sõlmitakse tingimuste muutmiseks liitumislepingu lisa.
 • Kui selgub, et muudatuse elluviimiseks tuleb muuta ka tehnilist lahendust, peab tootja liitumisprotsessi alustama otsast peale.
 • Elektri tootmisseadmed võib elektrivõrguga ühendada alles pärast seda, kui elektri- või mikrotootja võrguleping on kahepoolselt allkirjastatud.

  Taastuvenergia toetustega tegeleb põhivõrguettevõte Elering AS. Vaata täpsemat infot Eleringi koduleheküljelt.

  Hüvitamisele kuulub üksnes otsene varaline kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

  Hüvitamise põhimõtted on toodud võrgulepingu tüüptingimustes:

 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A punkt 11.8 ütleb: 11.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel punkt 12.8 ütleb: 12.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Rikkeline katkestus algab hetkest, kui Elektrilevi sellest teada saab ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus on taastatud.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustest tulenevalt (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) hakatakse rikkest tingitud katkestuse kestust arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

 • Peamiselt saame katkestustest teada kahel erineval viisil:
  a) läbi klientide teavituste;
  b) läbi alajaamast saabuva automaatse rikkeinfo.
 • Elektrilevil puudub operatiivinfo tarbimiskoha elektrivarustuse kohta üksikute tarbimiskohtade lõikes. Sellest tulenevalt ei toimu üksiku peakaitsme rakendumisel kliendi automaatset teavitamist.
 • Võrgutasusid vähendatakse elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste järgi (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral kvaliteedinõuete määruses sätestatud korras ja ulatuses.

  Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.

  Elektritootja liitumise sammud

  Indikatiivse hinnainfo saamiseks tuleb esitada sooviavaldus liitumistaotluse vormil kas läbi e-teeninduse või aadressil [email protected]. Pärast taotluse esitamist saadame kirja indikatiivse hinna kohta. Indikatiivne maksumus on eelinfo tööde maksumuse kohta, mis on koostamise hetkel teadaolev eeldatav suurus.

  Kui liitumisega on seotud Eleringi tööd, siis indikatiivne maksumus koostatakse Eleringi e-Gridmapis oleva avaliku info alusel. Kui liitumisega ei ole vajalik Eleringis töid teostada, siis koostame ELV võrgus vajalike tööde eeldatava maksumuse hinnainfo. Indikatiivne hinnainfo ei ole siduva liitumislepingu pakkumise täpne hind.

  Indikatiivse hinnainfo põhjal on kliendil aega 14 päeva jooksul otsuse, kas soovib siduvat liitumislepingu pakkumist või mitte. Kui hinnainfo põhjal soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri. Kui hinnainfo põhjal ei soovita liitumislepingut sõlmida, siis tuleb ka sellest Elektrilevi teavitada ning taotlus tühistatakse.

  Kui Indikatiivse hinnainfo põhjal on soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri.

  Siduva liitumispakkumise saamiseks tuleb Elektrilevi 14 päeva jooksul soovist teavitada. Siis saadame tagatise arve, mille maksetähtaeg on 7 päeva ja peale tagatise tasumist koostatakse liitumislepingu pakkumine.

  Tagatise tasu on ühe kW kohta 38 €, tasule ei lisandu käibemaksu. Tagatisena sobib ka krediidiasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii.

 • Garantiikiri peab kehtima taotluse esitamisest kuni tootmise kasutusele võtuni.
 • garantiikiri peab taotluse esitamisel kehtima minimaalselt 3 aastat.
 • kui liitumise ajal garantiikirja kehtivus lõppeb, tuleb enne garantiikirja lõppemist Elektrilevile esitada uue tähtajaga garantiikiri või tasuda tagatis.
 • Garantiikirja vormi saab Elektrilevi kodulehelt.

 • tagatistasu mitte tasumisel ja/või garantiikirja lõppemisel liitumistaotlus, liitumispakkumine, liitumisleping kaotab kehtivuse;
 • Liitumispakkumise saadame Sulle üldjuhul 30–70 päeva jooksul, aeg sõltub liitumise keerukusest ja olemasoleva võrgu läbilaskevõimest.

  Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunalise läbilaskevõimsuse suurendamist, mis pikendab menetlustähtaega ning kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva. Osadel juhtudel on vaja tasuda ka Eleringi menetlustasu 1600 EUR + km.

  Eleringi suunal liitumise vajadusest teavitame Sind eelnevalt ja ootame nõusolekut menetlustasu tasumiseks. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumise hinnale.

  Alates 5 MW võimsusega tootmismoodulitest on Eleringiga kooskõlastamise kohustus liitujal ja selleks tuleb saata taotlus Eleringi kliendihalduri e-posti aadressile. Eleringiga kooskõlastamine on vastavalt Eleringi hinnakirjale tasuline.

  Liitumispakkumise koostamisel lähtume võrgueeskirjast, elektrisüsteemi toimise võrgueeskirjast, Elektrilevi OÜ liitumistingimustest ja Elering AS liitumistingimustest.

  Töödega alustame pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime elektritootja liitumislepingu ja esitame liitumistasu esimese osamakse arve. Pärast esimese osamakse laekumist alustame töödega.

  Lepingutega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil [email protected].

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Elektrijaama vastavuse kinnituse saamisel sõlmime tähtajatu võrgulepingu. Võrgulepingu sõlmimine »

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.