Võrgutasu muudatused 2019-2020

2019. aastal langetasime võrguteenuse hinda keskmiselt 8,3 protsenti – koduklientidele keskmiselt 6 ja ettevõtetele keskmiselt 9 protsenti. See oli võimalik tänu võrguteenuse efektiivsuse kasvatamisele ja soodsale majanduskeskkonnale.

Millised muudatused tulevad 2020. aastal?

Alates 2020. aastast hakkab pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 kehtima püsitasu tarbimiskohtadele peakaitsmega 32A - 63A.

Võrk 1 ja 2 paketid sobivad väikese elektritarbimise korral ning sellistes tarbimiskohtades suure peakaitsme hoidmine ei vasta üldjuhul kliendi tegelikele vajadustele (võrdluseks: keskmise eramu peakaitse on 25 A, suvekodus piisaks üldjuhul 16 A peakaitsmest). Peakaitsme suurusest sõltuvad aga elektrivõrgu arendamise kulud – seetõttu saame võimalikult tõhusa ja mõistliku hinnaga võrguteenuse, kui meil on võimalikult vähe kasutuseta seisvat või liigse varuga võrku. Võrgu hoidmise ja uuendamise kulusid kajastav püsitasu on lähtuvalt peakaitsme suurusest erinev (4,4- 7 eurot kuus). Soovitame kliendil läbi mõelda, millise võimsusega ühendust tarbimiskohas tegelikult vajatakse. Vajaduste hindamisel ja peakaitset vähendades palume arvestada võimaliku tarbimise muutusega lähitulevikus - näiteks seoses uute kodumasinate või teiste elektriseadmete soetamisega.

Meie kodulehel olev peakaitsme kalkulaator aitab välja selgitada Teie elamu jaoks hinnanguliselt sobiva peakaitsme suuruse.

Kui olemasolev peakaitse on kuni 63 A, on peakaitsme vähendamine kuni 2020. aasta märtsi lõpuni tasuta.

Peakaitsme suurust saab vajadusel uuesti ennistada kolme aasta jooksul alates vähendamisest:

 • kui võrk ei vaja tugevdamist (võrguga liitunuid on vähe), siis saab peakaitset ennistada peakaitsme vahetamise hinnaga.
 • kui võrk vajab tugevdamist, toimub peakaitsme ennistamise võrgu ümberehitamiseks vajalike tegelike kulude alusel.

Kuutasu rakendub ka kortermajas asuvale tarbimiskohale, kui kortermaja (või hoone) liitumispunkti kaitsme jaotatud osa tarbimiskohale on 32 A või suurem (jaotatud võrguteenuse müük). Valdavalt on kortermaja liitumispunkti kaitsme jaotatud osa korterile või üldvalgustusele 2 kuni 5 A.

Teine muudatus puudutab Tallinna neid tarbimiskohti, mis asuvad veel niinimetatud vanapinge ehk 220 V pingesüsteemi võrgus (osa hooneid Põhja-Tallinnas, kesklinnas, Kristiine piirkonnas). Alates 1. oktoobrist 2019 lisandus vana pingesüsteemi ülalhoidmise tasu neile tarbimiskohtadele, kus on uue pingesüsteemi valmimisest möödunud enam kui kolm aastat ja kus pole uuele pingesüsteemile seni üle mindud. Kliente oleme teavitanud personaalselt ja lisainfot saab lugeda www.elektrilevi.ee/et/tallinna-uus-pingesysteem.


Mis võrgutasus 2019. aastast muutus?

Langetasime alates 2019. aasta 1. jaanuarist võrguteenuse hinda. See oli võimalik tänu võrguteenuse efektiivsuse kasvatamisele ja kulude vähendamisele.

Ülevaade muudatustest:

 • Keskmine hind langes. Hind langes keskmisena 8%, sealhulgas koduklientidele keskmiselt 6% ja ettevõtetele keskmiselt 9%. Muutus on pakettide lõikes erinev.
 • Kodukliendi kuutasuga pakettides võrgutasu vähenes. Kasvas küll kuutasu osakaal, kuid tänu sellele langes märgatavalt edastusteenuse (tarbitud kWh-de) hind.
 • Vähenesid ka mitmete võrguga seotud lisateenuste (nt lülitamised ja peakaitsme vahetus) hinnad.
 • Ettevõtete pakettides võrgutasu langes valdavalt väheneva edastustasu arvelt. Energiamahukatele ettevõtetele tulid valikusse uued paketid, mis võimaldavad suure tarbimismahu korral varasemast oluliselt soodsamat võrgutasu.
 • Võrgutasu on osa elektriarvest, mille kujunemisest saad lugeda siit.
 • 2019. aastast jõustunud hinnakirja leiad siit.

Mis muutus kodukliendile (tarbimiskohad kuni 63 A)?

Eramutes, korterites, suvilates ja väiksemates ärihoonetes (üldistatult valdavalt kodukliendid) on kasutusel viis võrgupaketti. Väiksema tarbimismahuga kohtades sobib sõltuvalt öö- ja päevatarbimise osakaalust kas pakett Võrk 1 või Võrk 2 ning suurema tarbimise korral vastavalt Võrk 3 või Võrk 4. Keskmise tarbimismahu korral on sobivaim „Võrk 2 kuutasuga" pakett. Oma võrgupaketti saab kontrollida ja vaadata, kas see on tarbimisest lähtuvalt soodsaim, Elektrilevi e-teenindusest

 • Pakettides (Võrk 1 ja Võrk 2) langes võrguteenuse hind 2019. a. algusest keskmiselt 3%.
 • Kuutasuga pakettides (Võrk 2 kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4) suurenes kuutasu osakaal ja langes oluliselt kWh-hind, mis vähendas kokku võrgutasu keskmiselt 9%.

 • Vähenesid ka mitmete lisateenuste hinnad. Muuhulgas muutusid soodsamaks peakaitsme vahetus ja lülitustoimingud. Uuendusena lisandus hinnakirja voolu välja- ja sisselülitamine kaugjuhtimise teel, mis on kohalesõitmisega teenusest kordades soodsam. See lahendus on võimalik tänu kaugloetavatele arvestitele. Lisateenuste hinnad leiad üldisest hinnakirjast

Mis muutus ettevõtetele (tarbimiskohad üle 63A ja keskpingel)?

Keskmine hind ettevõtetele langes ligi 9% ja seda eelkõige kahaneva kWh-hinna (edastustasu) arvelt. Ainsa erandina ei vähenenud edastustasu võrguühendustel, kus liitumine on keskpingel alajaamas, kuna siin on hind olnud teenuse osutamiseks vajalike kulude piiril. Ülejäänud tarbimiskohtades langes edastustasu, samuti lõime uued valikpaketid energiamahukatele ettevõtetele.

Ettevõtted keskpingel

Hind tarbimiskohtadele keskpingel vähenes keskmiselt 8%. Lisaks tuli uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem. See võimaldab energiamahukatele ettevõtetele võrguteenuse kogumaksumuse vähenemist varasemaga võrreldes ligikaudu 13%.

Ettevõtted madalpingel

Hind tarbimiskohtadele madalpingel vähenes keskmiselt 9%. Lisaks tuli uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem. See võimaldab energiamahukatele ettevõtetele võrguteenuse kogumaksumuse vähenemist varasemaga võrreldes ja võrguteenuse maksumust on tervikuna tänasega võrreldes võimalik vähendada ligikaudu neljandiku võrra.

Mis hinnalangust võimaldas?

Võrguteenuse hind on kulupõhine ja riikliku järelevalve all: kui muutuvad teenuse osutamiseks vajalikud kulud, vaadatakse üle ka teenuse põhjendatud hind.

Elektrilevi on kulude vähendamise ja efektiivse teenuse nimel teinud olulisi muudatusi. 2018. aastal rakendatud püsitasu puuduva ja vähese tarbimisega kohtades on kasvatanud elektrivõrgu efektiivsust. Selle tagajärjel on loobutud 3%-st kasutuseta seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Toimunud muudatustel on oluline roll selles, et saime hinda langetada 2019.aastast. Lisaks võimaldasid hinnalangust soodne majanduskeskkond, nagu suurenenud tarbimismahud ja langenud intressid.

Miks hind vähenes suurema tarbimisega pakettides rohkem?

Võrgutasu langes rohkem suurematele tarbijatele ja muutus oli vähesem tarbimiskohtades, kus kilovatt-tunde tarbitakse vähem. Selline hinnakujundus vastab proportsionaalsemalt kuludele, mida võrguühenduse ülalhoidmiseks tehakse.

Vaata, kas oled soodsaimas paketis

Klient saab alati soovi korral üle vaadata, kas ta on enda jaoks kõige soodsamas paketis.Seda saab kõige mugavamalt teha Elektrilevi e-teeninduses ja sealsamas vajadusel ka paketti vahetada.