Elektritootja liitumine

Saad tutvuda kõikide elektritootjaks saamisega seotud asjaolude, osapoolte ja tegevustega.

Elektritootjana saad omalt poolt:

 • Aidata kaasa rohepöördele
 • Vähendada oma elektriarveid
 • Müüa elektrit võrku
 • Päikeseelektrijaamad aprill 2023 seisuga.

  Elektritootja võimalused

  Elektritootjad jagunevad vastavalt tootmisseadmete ja võrku edastatavale võimsusele. Sellest oleneb liitumise protsess, liitumistasu ja tingimused.

  Vabade võimsuste kaardilt saad vaadata suuremate,
  üle 200 kW vaba võimsusega piirkondi.
  Vabade võimsuste kaart

  Nanotootja

  Tootmismaht

  Kuni 0,79 kW


  Võrku antav maht

  Kuni 0,79 kW


  Liitumispakkumine

  4 tööpäevaga


  Liitumishind

  0 € *

  * Kui soovid energiat võrku edastada:
  arvesti vahetuse tasu

  Nanotootjast täpsemalt

  Nanotootja liitumisprotsess »

  Tootmine enda tarbeks

  Tootmismaht

  Kuni 15 kW


  Võrku antav maht

  0 kW


  Liitumispakkumine

  30 päevaga


  Liitumishind

  542,40 €

  Vajadusel lisandub liitumiskilbi paigaldus.

  Mikrotootja

  Tootmismaht

  Kuni 15 kW


  Võrku antav maht

  Kuni 15 kW


  Liitumispakkumine

  30 päevaga


  Liitumishind

  Tegelik kulu või 542,40 €

  Vajadusel lisandub liitumiskilbi paigaldus, elektrivõrgu tugevdustööd.

  Mikrotootjast täpsemalt

  Mikrotootja liitumisprotsess »

  Elektritootja

  Tootmismaht

  Üle 15 kW


  Võrku antav maht

  Üle 15 kW


  Liitumispakkumine

  Kuni 340 päeva jooksul


  Liitumishind

  Tegelik kulu + võimalik Eleringi kulu

  Vajadusel lisanduvad elektrivõrgu tugevdustööd, Eleringi võrgu tugevdustööd sh menetlustasu 1600 €, toimingutasu 3300 EUR ja Eleringi ehitustööde maksumus.

  Elektritootjast täpsemalt

  Elektritootja liitumisprotsess »

  Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Tutvu hinnakirjaga

  Nanotootja liitumisprotsessi sammud

  Enda tarbeks tootmise liitumisprotsessi sammud

  Loen sammudest lähemalt

  Mikrotootja liitumisprotsessi sammud

  Loen sammudest lähemalt

  Elektritootja liitumisprotsessi sammud

  Loen sammudest lähemalt

  Elektritootja liitumise võimalikud kulud ja tulud

  Elektritootjaks saamine on pikaajaline investeering. Vaata, millega arvestada elektritootjaks saamisel.

  Tootmisseadmete kulud

  Hind sõltub valitud seadmetest ja seadmete kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest.

  Vaata, millised seadmed sobivad meie võrguga

  Seadmete nimekiri »

  Liitumise kulud

  Hind sõltub nii Elektrilevi kui ka Eleringi võrgus tehtavatest töödest.

  Elektrilevi hinnad ja hinnakujundus »

  Toetused

  Toetuste infot vaata:

  Kredex »
  PRIA »
  KIK »
  Vähempakkumised »

  Tulud elektri tootmisest

  Tootes enda tarbeks, vähendad elektriarveid. Ülejääva energia võrku edastamisel teenid lisatulu. Selleks, et elektrit müüa, sõlmi elektrileping.

  Elektritootja liitumise protsessi osalejad ja nende rollid

  Kõrgpinge ülekandeliinid Piirkonnajaam Õhu- ja maakaabliliinid Seadmete müüja Elektri väiketootjad Alajaam Elektrimüüja Kodu- või äritarbija Liitumispunkt electricity-lg bell-lg
  Süsteemihaldur
 • Põhivõrguettevõtja Elering AS
 • Maksab taastuvenergia toetust vastavalt elektrituruseadusele
 • Jaotusvõrguettevõtjad
 • Liidavad tootmisseadme elektrivõrguga
 • Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrguettevõtja
 • Kodu- või äriklient
 • Tarbija ja/või tootja
 • Liitub elektrivõrguga
 • Elektrimüüjad
 • Ostavad ära elektritootja poolt võrku edastatud elektrienergia
 • Võrku edastatud energia eest tasu saamiseks tuleb sõlmida leping elektrimüüjaga
 • Elektrimüüjad Elektrilevi jaotusvõrgus on toodud Elektrilevi kodulehel.
 • Paigaldusettevõtjad
 • Müüvad ja paigaldavad kliendile tootmiseks vajalikud seadmed
 • Tihti teostavad kogu liitumisega seonduva asjaajamise

 • Kuidas on elektritootjate hulk võrgus muutunud

  Aastatega elektritootjate arv aina kasvab. 2019. aastal oli liitunud umbes 3000 elektritootjat võimsusega 210 MW.

  2022. aasta lõpuks oli Elektrilevi võrgus juba üle 15 500 elektritootja koguvõimsusega 607 MW.

  Päikeseelektrijaamade võimsus kerkis kolme aastaga 110 MW kuni 506 MW. Päikeseelektrijaamade arv on kerkinud kolme aastaga 2857 kuni 15438.

  Meie võrgus 17.03.2023 seisuga töös olevad elektritootjate taotlused ja lepingud (csv)*
  *Liitumistaotluste ja liitumislepingute andmed on avaldatud Elektrituruseaduse § 65 (12) kohaselt.

  Väiketootja pakett

  Korduma kippuvad küsimused

  Tootmisseadme võib kasutusele võtta, kui liitumine on välja ehitatud ja on sõlmitud uus elektritootja võrguleping. Nii tagame ohutuse ja korrektsed andmed toodetud kogustest. Pärast tootja võrgulepingu sõlmimist saab toodetud elektri müügiks sõlmida lepingu elektrimüüjaga.

  Elektrilevi Vabade võimsuste kaart annab ülevaate keskpinge elektriliinide kasutamata ressursist.

  Kaart põhineb keskpingeliinide arvutustel ja näitab, millistel liinidel ei ole vaja kuvatud võimsusega uue võrguühenduse loomiseks teostada kulukaid jaotusvõrgu ehitustöid. Kaart kuvab ainult neid elektriliine, kus vaba võimsust on vähemalt 200 kW.

  Põhivõrgus olevate vabade võimsuste kohta leiab infot Eleringi kaardirakenduselt e-Gridmap.

  Edastamisvõimsuse vähesus jaotus- ja/või põhivõrgus ei tähenda, et uusi elektritootjaid ei ole võimalik võrguga ühendada. Eelkõige tähendab see seda, et täiendava tootmisvõimsuse integreerimiseks on vaja jaotus- ja/või põhivõrgus teha võrgu tugevdamiseks täiendavaid töid või muuta jaotusvõrgu ühendustel põhivõrguga läbilaskevõimet.

  Eleringi põhivõrgu tugevdustöid on võimalik vältida liitudes mikrotootjana (kuni 15 kW võimsusega).

  Jaotus- ja põhivõrgu tugevdustöid on võimalik vältida kui kogu toodetav energia ära tarbida kohapeal ja seda võrku mitte edastada. Ka kogu energia kohapeal ära tarbides tuleb esitada elektritootja liitumistaotlus, kuid võrku antavaks võimsuseks märkida 0 kW.

  Hüvitamisele kuulub üksnes otsene varaline kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

  Hüvitamise põhimõtetega saad tutvuda võrgulepingu tüüptingimustes.

  Rikkeline katkestus algab hetkest, kui Elektrilevi sellest teada saab ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus on taastatud.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustest tulenevalt (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) hakatakse rikkest tingitud katkestuse kestust arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

 • Peamiselt saame katkestustest teada kahel erineval viisil:
 • a) läbi klientide teavituste;
  b) läbi alajaamast saabuva automaatse rikkeinfo.

 • Elektrilevil puudub operatiivinfo tarbimiskoha elektrivarustuse kohta üksikute tarbimiskohtade lõikes. Sellest tulenevalt ei toimu üksiku peakaitsme rakendumisel kliendi automaatset teavitamist.
 • Võrgutasusid vähendatakse elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste järgi (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral kvaliteedinõuete määruses sätestatud korras ja ulatuses.

  Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.

  Hinnakujunduse põhimõtted

  Lähtume uue võrguühenduse loomise tasu või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutades selleks tehtavatest põhjendatud kulutustest.
  Elektritootjate liitumistaotluste lahendamisel analüüsitakse olemasolevaid võimalusi ning vajadusel ehitatakse välja uut või tugevdatakse olemasolevat võrku, mille maksumus sõltub muu hulgas taotletavatest tarbimis- ja/või tootmistingimustest, elektritootja asukohast ning olemasolevatest teistest elektritootjatest. Kõiki asjaolusid arvesse võttes võib olenevalt piirkonnast tekkida vajadus näiteks uue alajaama või trafo paigaldamiseks, aga ka liinide (nii kesk- kui ka madalpingeliinide) läbilaskevõime suurendamiseks. Vastavate tööde maksumus võib lisanduda ka mikrotootja liitumispakkumusele.
  Kuni 500 kW kulupõhiste liitumiste hõlbustamiseks Elektrilevi jaotusvõrguga madalpingel arvestame kulupõhisest kalkulatsioonist maha Elektrilevi arenduskohustuse osa 20%.
  Kuni 15 kW elektritootjate liitumismaksumus ei sisalda kulusid põhivõrgu ühenduste läbilaskevõime suurendamiseks.

  Tootmisseadmete kasutuselevõtuks tuleb sõlmida võrguleping. Enne tootmistingimustega võrgulepingu sõlmimist ei tohi tootmisseadmeid kasutusele võtta. Kui tootmistingimustega võrguleping on sõlmitud tohib tootmisseadet kasutama hakata ja toodetud energiat võrku edastada. Selleks, et võrku edastatud energia eest ka raha saada tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

  Mida teha, kui elekter läheb ära?

 • Konsulteeri tootmislahendus spetsialistiga
 • Esita liitumistaotlus- esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse või [email protected].
 • Alates 17.05.2023 tuleb liitumistaotluse esitamisega koos tasuda tagatisraha. Tagatisraha maksmise kohustus on kõigil üle 15 kW elektritootjatel va korterelamud).

  Indikatiivse hinnainfo saamiseks tuleb samuti esitada sooviavaldus liitumistaotluse vormil kas läbi e-teeninduse või aadressil [email protected].. Pärast taotluse esitamist saadame kirja indikatiivse hinna suurusjärgu kohta. Indikatiivne hinna suurusjärgu on eelinfo tööde maksumuse kohta, mis on koostamise hetkel teadaolev eeldatav suurus.

  Kui Indikatiivse hinnainfo põhjal on soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri.

  Peale tagatisraha tasumist või garantiikirja esitamist väljastab Elektrilevi siduva liitumislepingu pakkumise, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi. Elektritootja liitumistasu kujuneb vastavalt tegelikele ehituskuludele.

  Üle 15 kW võimsusega elektrijaama puhul võib liitumispakkumise koostamisel selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km). Eleringi suunal liitumise vajadusest teavitame klienti eelnevalt ning ootame nõusolekut menetlustasu tasumiseks.

  Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Elektrilevi liitumispakkumisele.

  Liitumistaotlusega koos on mõnel juhul vajalik esitada täiendavad dokumente. Näiteks:

  - Juhul kui liitumistaotluse esitaja ei ole kinnistu omanik, on vaja taotluse juurde lisada kinnistu omaniku volikiri.

  - Juhul, kui kinnistul on mitu omanikku, ehk tegemist on kaasomandiga, on vajalik kaasomanike kirjalik nõusolek.

  - Juhul, kui liituda soovib korter- või ridaelamu, on vajalik esitada koos taotlusega korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.

  Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »

  Liitumistaotluse vorm on kättesaadav tingimuste ja vormide lehelt liitumistaotlus (doc).

 • Alustame liitumispakkumise koostamisega
 • Pakkumise koostamisel etapis teostatakse elektrivõrgu arvutused ja analüüs, mille tulemusena selgub, milliseid töid on vajalik liitumiseks võrgus teha. Liitumispakkumine sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

  Kui pakkumise koostamise käigus selgub, et elektritootja liitumiseks on vajalik jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamine, siis sisaldab liitumistasu ka põhivõrgu liitumistasu.

 • Väljastame liitumispakkumise
 • Üle 15 kW liitumispakkumised väljastame 30-70 päeva jooksul.

  Kui pakkumise koostamine on seotud jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamisega, siis võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva.

  Liitumispakkumine kehtib 60 päeva, mille jooksul tuleks liitumisleping allkirjastada, kui see on sobiv.

  Liitumislepingu kehtivuse lõppemise järgselt tuleb liitumismenetlust otsast peale alustada.

 • Sõlmime liitumislepingu
 • Kui tingimused sobivad, sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

  Esimene osamakse suurus on:

  50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.

  10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.

 • Rajame võrguühenduse
 • Võrguühenduse rajamine võib aega võtta kuni 300 päeva, mõnel juhul ka rohkem, olenevalt tööde keerukusest ja mahust.

  Kui võrguühenduse rajamise saab teostada väiketööna, ehitustööde teostamiseks ei ole vajalik koostada elektrivõrgu projekti, siis valmib võrguühendus 60 päeva jooksul. Väiketöödena saab teostada näiteks liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile, arvesti vahetus kahesuunalise arvesti vastu ja ohumärgistuse paigaldus, peakaitsme vahetus.

  Kui võrguühenduse rajamiseks on vajalik koostada tööprojekt, peab arvestama, et tööde teostamiseks võib kuluda kuni 300 päeva. Mõnel juhul, kui elektritootja liitumisega on vajalik teostada töid ja piirkonnalajaamades, siis võib võrguühendus rajamiseks kuluda isegi 900 päeva.

  Juhul, kui võrguühenduse rajamine on seotud jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunalise läbilasevõime suurendamisega, sõltub tööde teostamine põhivõrgu tööde teostamise tähtajast. Võrguühenduse rajamine jaotusvõrgus toimub paralleelselt põhivõrgus teostatavate töödega, kuid võrguühendust ei saa enne kasutusele võtta, kui põhivõrgu ehitustööd on lõpetatud.

 • Kontrollime tootmisseadmete nõuetekohasust
 • Tootmismoodulit kasutusele võtmiseks, tuleb Elektrilevile esitada järgmised dokumendid:

  - Tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll

  - Elektripaigaldise nõuetekohasuste tõendav elektripaigaldise deklaratsioon (ehitaja kinnitus) või nõuetekohasuse auditi koopia

  Auditi esitamise kohustuse ja nõuetega saab tutvuda siin.

  Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

  Tootmisseadet tohib kasutada alles siis, kui on sõlmitud uus võrguleping (paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine ei ole lubatud).

 • Sõlmime võrgulepingu
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

 • Konsulteeri tootmislahendus spetsialistiga
 • Esita liitumistaotlus- esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse.
 • Kuigi enda tarbeks tootmisega ei hakata elektrit võrku tootma, siiski, tahame teada, millised seadmed on elektrivõrku ühendatud, et tagada ohutus elektrivõrgus ja oleks ülevaade võrgus kasutatavate tootmisseadmete kohta. toodetud kogused saaksid mõõdetud korrektselt Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

 • Koostame pakkumise
 • Liitumislepingu pakkumise koostamine võtab aega kuni 30 päeva. Liitumispakkumise koostamise käigus vaatab väiketööde projektijuht üle, kas olemasoleva arvesti on kahesuunaline või tuleb arvesti vahetada.

 • Sõlmime liitumislepingu
 • Enda tarbeks tootmisega sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

 • Rajame võrguühenduse
 • Enda tarbeks tootmise liitumiseks asendatakse vajadusel olemasolev arvesti kahesuunalise arvesti vastu ning paigaldatakse ohumärgistus.

 • Kontrollime tootmisseadmete nõuetekohasuse
 • Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

 • Sõlmime võrgulepingu
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

 • Konsulteeri tootmislahendus spetsialistiga
 • Esita liitumistaotlus- esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse.
 • Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi. Mikrotootja liitumistasu kujuneb vastavalt tegelikele ehituskuludele või kindlaksmääratud hinnale.

  Liitumistaotlusega koos on mõnel juhul vajalik esitada täiendavad dokumente. Näiteks:

  - Juhul kui liitumistaotluse esitaja ei ole kinnistu omanik, on vaja taotluse juurde lisada kinnistu omaniku volikiri.

  - Juhul, kui kinnistul on mitu omanikku, ehk tegemist on kaasomandiga, on vajalik kaasomanike kirjalik nõusolek.

  - Juhul, kui liituda soovib korter- või ridaelamu, on vajalik esitada koos taotlusega korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.

  Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

 • Koostame pakkumise
 • Liitumislepingu pakkumise koostamine võtab aega kuni 30 päeva. Pakkumise koostamisel etapis teostatakse elektrivõrgu arvutused ja analüüs, mille tulemusena selgub, milliseid töid on vajalik liitumiseks võrgus teha. Liitumispakkumine sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

 • Sõlmime liitumislepingu
 • Lepingupakkumise sobivusel sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

 • Rajame võrguühenduse
 • Mikrotootjana liitumiseks, kui võrguühenduse rajamise saab teostada väiketööna ehk ehitustööde teostamiseks ei ole vajalik koostada elektrivõrgu projekti, siis valmib võrguühendus 60 päeva jooksul. Väiketöödena saab teostada näiteks liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile, arvesti vahetus kahesuunalise arvesti vastu ja ohumärgistuse paigaldus, peakaitsme vahetus.

  Kui võrgus on vajalik suuremaid ümberehitustöid, mille kohta on vajalik koostada tööprojekt, siis võib tööde teostamine võtta aega märksa kauem.

 • Kontrollime tootmisseadmete nõuetekohasust
 • Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

 • Sõlmime võrgulepingu
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Elektritootja liitumisprotsessi sammud:

  Esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse või [email protected].

  Alates 17.05.2023 tuleb liitumistaotluse esitamisega koos tasuda tagatisraha. Tagatisraha maksmise kohustus on kõigil üle 15 kW elektritootjatel va korterelamud).

  Indikatiivse hinnainfo saamiseks tuleb samuti esitada sooviavaldus liitumistaotluse vormil kas läbi e-teeninduse või aadressil [email protected].. Pärast taotluse esitamist saadame kirja indikatiivse hinna suurusjärgu kohta. Indikatiivne hinna suurusjärgu on eelinfo tööde maksumuse kohta, mis on koostamise hetkel teadaolev eeldatav suurus.

  Kui Indikatiivse hinnainfo põhjal on soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri.

  Peale tagatisraha tasumist või garantiikirja esitamist väljastab Elektrilevi siduva liitumislepingu pakkumise, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi. Elektritootja liitumistasu kujuneb vastavalt tegelikele ehituskuludele.

  Üle 15 kW võimsusega elektrijaama puhul võib liitumispakkumise koostamisel selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km). Eleringi suunal liitumise vajadusest teavitame klienti eelnevalt ning ootame nõusolekut menetlustasu tasumiseks.

  Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Elektrilevi liitumispakkumisele.

  Liitumistaotlusega koos on mõnel juhul vajalik esitada täiendavad dokumente. Näiteks:

  - Juhul kui liitumistaotluse esitaja ei ole kinnistu omanik, on vaja taotluse juurde lisada kinnistu omaniku volikiri.

  - Juhul, kui kinnistul on mitu omanikku, ehk tegemist on kaasomandiga, on vajalik kaasomanike kirjalik nõusolek.

  - Juhul, kui liituda soovib korter- või ridaelamu, on vajalik esitada koos taotlusega korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.

  Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »

  Liitumistaotluse vorm on kättesaadav tingimuste ja vormide lehelt liitumistaotlus (doc).

  Pakkumise koostamisel etapis teostatakse elektrivõrgu arvutused ja analüüs, mille tulemusena selgub, milliseid töid on vajalik liitumiseks võrgus teha. Liitumispakkumine sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

  Kui pakkumise koostamise käigus selgub, et elektritootja liitumiseks on vajalik jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamine, siis sisaldab liitumistasu ka põhivõrgu liitumistasu.

  Üle 15 kW liitumispakkumised väljastame 30-70 päeva jooksul.

  Kui pakkumise koostamine on seotud jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamisega, siis võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva.

  Liitumispakkumine kehtib 60 päeva, mille jooksul tuleks liitumisleping allkirjastada, kui see on sobiv.

  Liitumislepingu kehtivuse lõppemise järgselt tuleb liitumismenetlust otsast peale alustada.

  Kui tingimused sobivad, sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

  Esimene osamakse suurus on:

  50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.

  10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.

  Võrguühenduse rajamine võib aega võtta kuni 300 päeva, mõnel juhul ka rohkem, olenevalt tööde keerukusest ja mahust.

  Kui võrguühenduse rajamise saab teostada väiketööna, ehitustööde teostamiseks ei ole vajalik koostada elektrivõrgu projekti, siis valmib võrguühendus 60 päeva jooksul. Väiketöödena saab teostada näiteks liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile, arvesti vahetus kahesuunalise arvesti vastu ja ohumärgistuse paigaldus, peakaitsme vahetus.

  Kui võrguühenduse rajamiseks on vajalik koostada tööprojekt, peab arvestama, et tööde teostamiseks võib kuluda kuni 300 päeva. Mõnel juhul, kui elektritootja liitumisega on vajalik teostada töid ja piirkonnalajaamades, siis võib võrguühendus rajamiseks kuluda isegi 900 päeva.

  Juhul, kui võrguühenduse rajamine on seotud jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise tootmissuunalise läbilasevõime suurendamisega, sõltub tööde teostamine põhivõrgu tööde teostamise tähtajast. Võrguühenduse rajamine jaotusvõrgus toimub paralleelselt põhivõrgus teostatavate töödega, kuid võrguühendust ei saa enne kasutusele võtta, kui põhivõrgu ehitustööd on lõpetatud.

  Tootmismoodulit kasutusele võtmiseks, tuleb Elektrilevile esitada järgmised dokumendid:

  - Tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll

  - Elektripaigaldise nõuetekohasuste tõendav elektripaigaldise deklaratsioon (ehitaja kinnitus) või nõuetekohasuse auditi koopia

  Auditi esitamise kohustuse ja nõuetega saab tutvuda siin.

  Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

  Tootmisseadet tohib kasutada alles siis, kui on sõlmitud uus võrguleping (paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine ei ole lubatud).

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Tootmine enda tarbeks:

  Esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse.

  Kuigi enda tarbeks tootmisega ei hakata elektrit võrku tootma, siiski, tahame teada, millised seadmed on elektrivõrku ühendatud, et tagada ohutus elektrivõrgus ja oleks ülevaade võrgus kasutatavate tootmisseadmete kohta. toodetud kogused saaksid mõõdetud korrektselt Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

  Liitumislepingu pakkumise koostamine võtab aega kuni 30 päeva. Liitumispakkumise koostamise käigus vaatab väiketööde projektijuht üle, kas olemasoleva arvesti on kahesuunaline või tuleb arvesti vahetada.

  Enda tarbeks tootmisega sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

  Enda tarbeks tootmise liitumiseks asendatakse vajadusel olemasolev arvesti kahesuunalise arvesti vastu ning paigaldatakse ohumärgistus.

  Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Mikrotootja liitumisprotsessi sammud:

  Esita liitumistaotlus läbi iseteeninduse.

  Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi. Mikrotootja liitumistasu kujuneb vastavalt tegelikele ehituskuludele või kindlaksmääratud hinnale.

  Liitumistaotlusega koos on mõnel juhul vajalik esitada täiendavad dokumente. Näiteks:

  - Juhul kui liitumistaotluse esitaja ei ole kinnistu omanik, on vaja taotluse juurde lisada kinnistu omaniku volikiri.

  - Juhul, kui kinnistul on mitu omanikku, ehk tegemist on kaasomandiga, on vajalik kaasomanike kirjalik nõusolek.

  - Juhul, kui liituda soovib korter- või ridaelamu, on vajalik esitada koos taotlusega korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.

  Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumislepingu pakkumine, mis sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

  Liitumislepingu pakkumise koostamine võtab aega kuni 30 päeva. Pakkumise koostamisel etapis teostatakse elektrivõrgu arvutused ja analüüs, mille tulemusena selgub, milliseid töid on vajalik liitumiseks võrgus teha. Liitumispakkumine sisaldab hinnakalkulatsiooni eeldatava liitumistasuga ning tehnilisi tingimusi.

  Lepingupakkumise sobivusel sõlmitakse liitumisleping ning peale lepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist alustatakse vajalike töödega.

  Mikrotootjana liitumiseks, kui võrguühenduse rajamise saab teostada väiketööna ehk ehitustööde teostamiseks ei ole vajalik koostada elektrivõrgu projekti, siis valmib võrguühendus 60 päeva jooksul. Väiketöödena saab teostada näiteks liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile, arvesti vahetus kahesuunalise arvesti vastu ja ohumärgistuse paigaldus, peakaitsme vahetus.

  Kui võrgus on vajalik suuremaid ümberehitustöid, mille kohta on vajalik koostada tööprojekt, siis võib tööde teostamine võtta aega märksa kauem.

  Elektripaigaldise audit on vajalik, et veenduda elektrisüsteemide ohutuses.

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.