Seoses ülemaailmsete tarneraskustega on pikenenud ka Eestis arvestite tarneajad, mis omakorda pikendavad liitumiste tähtaegu.

Elektritootjale (alates 500 kW)

Kui soovid hakata elektrit tootma ja müüma 500 kW või suurema võimsusega elektritootmismooduliga, on vaja liituda Elektrilevi võrguga. Elektrivõrguga liitumine on vajalik ka reservgeneraatori lühiajalise paralleeltöö korral võrguga.

Liitumistaotlus koos dokumentidega

Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii iseteeninduses, e-posti kui ka tavaposti teel. E-posti teel avalduse esitamiseks saada vajalikud dokumendid ja täidetud vorm aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee.

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses
Esitan taotluse

Elektritootja liitumise sammud

Esita liitumistaotlus

Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

Liitumislepingu sõlmimine

Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Tootmismooduli kasutuselevõtmine

Kasutuselevõtuks on vaja esitada kooskõlastused ja katsetulemused.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

Loen sammudest lähemalt

Palju liitumine maksab?

Liitumistasu arvestatakse tegelike kulude järgi, mille täpne maht selgub liitumispakkumise koostamise käigus. Liitumispakkumise koostamisel võib selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud ja menetlustasu lisanduvad Sinu liitumispakkumisele.

Kaua liitumine aega võtab?

2 kuud kuni 3 aastat


Elektritootjana elektrivõrguga liitumine on keerukas protsess, mis võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, sõltuvalt tootmismooduli võimsusest ja võrgu olukorrast.

Korduma kippuvad küsimused

Elektritootjana saad oma kinnistul liituda, kui esitad meile tootja liitumistaotluse koos lisadokumentidega.

Vajalike dokumentide nimekiri:

 • Tootjale võimsusega alla 500 kW >>
 • Tootjale võimsusega alates 500 kW >>
 • Taotluse alusel teeme Sulle hinnapakkumise, mille saadame:

 • 60 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega kuni 15 kW
 • 150 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega üle 15 kW
 • Pakkumiste väljastamine on pikenenud seoses elektritootjate liitumistaotluste suurenenud hulgaga.

  Pakkumise koostamisel arvestame kohe ka sellega, et jaotusvõrguettevõtte ja/või põhivõrguettevõtte elektrivõrgus oleks võimalik teha muudatusi. Selliste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine võtab aega.

  Elektritootja pakkumised väljastame:

 • tootmisseadmele võimsusega kuni 15 kW – 60 päeva jooksul
 • tootmisseadmele võimsusega üle 15 kW – 150 päeva jooksul, sest vajab kooskõlastamist Eleringiga.
 • Liitumislepingu tingimuste muutmiseks tuleb saata avaldus aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee

 • Kui tehniline lahendus jääb samaks, siis sõlmitakse tingimuste muutmiseks liitumislepingu lisa.
 • Kui selgub, et muudatuse elluviimiseks tuleb muuta ka tehnilist lahendust, peab tootja liitumisprotsessi alustama otsast peale.
 • Elektri tootmisseadmed võib elektrivõrguga ühendada alles pärast seda, kui elektri- või mikrotootja võrguleping on kahepoolselt allkirjastatud.

  Taastuvenergia toetustega tegeleb põhivõrguettevõte Elering AS. Vaata täpsemat infot Eleringi koduleheküljelt.

  Hüvitamisele kuulub üksnes otsene varaline kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

  Hüvitamise põhimõtted on toodud võrgulepingu tüüptingimustes:

 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A punkt 11.8 ütleb: 11.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel punkt 12.8 ütleb: 12.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Rikkeline katkestus algab hetkest, kui Elektrilevi sellest teada saab ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus on taastatud.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustest tulenevalt (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) hakatakse rikkest tingitud katkestuse kestust arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

 • Peamiselt saame katkestustest teada kahel erineval viisil:
  a) läbi klientide teavituste;
  b) läbi alajaamast saabuva automaatse rikkeinfo.
 • Elektrilevil puudub operatiivinfo tarbimiskoha elektrivarustuse kohta üksikute tarbimiskohtade lõikes. Sellest tulenevalt ei toimu üksiku peakaitsme rakendumisel kliendi automaatset teavitamist.
 • Võrgutasusid vähendatakse elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste järgi (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral kvaliteedinõuete määruses sätestatud korras ja ulatuses.

  Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.

  Elektritootja liitumise sammud

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos taotluses nõutud lisadokumentidega e-posti teel elektritootjad@elektrilevi.ee või tavapostiga.

  Liitumispakkumise saadame Sulle üldjuhul 30–150 päeva jooksul, aeg sõltub liitumise keerukusest ja olemasoleva võrgu läbilaskevõimest.

  Liitumispakkumise koostamisel võib selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb Sul liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km) vastavalt põhivõrgu hinnakirjale. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumispakkumisele.

  Alates 27.04.2019 ei pea enam Elektrilevi Eleringiga kooskõlastama elektrijaamade liitumisi. Alates 5 MW võimsusega tootmismoodulitest on Eleringiga kooskõlastamise kohustus liitujal ja selleks tuleb saata taotlus Eleringi kliendihalduri e-posti aadressile. Eleringiga kooskõlastamine on vastavalt Eleringi hinnakirjale tasuline.

  Liitumispakkumise koostamisel lähtume võrgueeskirjast, elektrisüsteemi toimise võrgueeskirjast, Elektrilevi OÜ liitumistingimustest ja Elering AS liitumistingimustest.

  Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime elektritootja liitumislepingu ja esitame liitumistasu esimese osamakse arve. Pärast esimese osamakse laekumist alustame töödega.

  Lepingutega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil elektritootjad@elektrilevi.ee.

  Kasutuselevõtuks on vaja esitada kooskõlastused ja katsetulemused.

  Elektrienergia tootmismooduli lõplikuks kasutuselevõtuks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  Meie poolt:

 • Ehitame elektrivõrguühenduse ning sõlmime vajaduse korral lepingu Elering ASiga.
 • Kooskõlastame elektrijaama elektriosa ja sideühenduse projekti.
 • Sõlmime Sinuga tähtajalise võrgulepingu elektrijaama vastuvõtukatsetuste läbiviimiseks.
 • Pärast Sinu poolt esitatud katsetulemuste edukaks tunnistamist väljastame võrgueeskirjale vastavuse kinnituse.
 • Sinu poolt:

 • Esita meile kooskõlastamiseks elektritootmise elektriosa projekt ja raja elektrijaam.
 • Kooskõlasta täiendavalt ka Elering AS-iga elektrijaama sideühenduse projekt (alates 0,5 MW tootmismoodulitest) ja elektrijaama elektriosa projekt (alates 5 MW tootmismoodulitest). Elektrijaama liitumise kooskõlastamine Elering AS-iga on alates 5 MW elektrijaamade puhul tasuline vastavalt Eleringi hinnakirjale ja kooskõlastustasu maksad vastavalt arvele otse Eleringile.
 • Tasu liitumistasu viimane osamakse.
 • Vii läbi elektrijaama vastuvõtukatsetused ja esita meile katsetulemused.
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Elektrijaama vastavuse kinnituse saamisel sõlmime tähtajatu võrgulepingu. Võrgulepingu sõlmimine »

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.