Elektriturg ja -süsteem

Eesti elektriturul on kahte tüüpi teenusepakkujad – elektrimüüjad, kes elektrit müüvad ja võrguettevõtted, kes elektri võrgu abil kohale toovad. Elektritarbimise andmete liikumine võrguettevõtete ja müüjate vahel toimub läbi keskse andmelao, mida haldab süsteemihaldur Elering.

Elektriturg

Võrguettevõtteid, kes elektri kohale toovad ja selleks vajalikku võrku üleval peavad, on igas piirkonnas ainult üks, sest nii on kokkuvõttes ühiskonnale odavam. Elektrilevi katab elektrivõrguga 93% Eestist, meie teeninduspiirkonda ei kuulu suurematest aladest vaid Läänemaa, Viimsi ning Narva ja selle ümbrus, kus võrguteenust pakuvad teised jaotusvõrguettevõtjad.

Loen lähemalt

Elektrimüüjad Elektrilevi võrgus

Siit leiad nimekirja elektrimüüjatest, kes tegutsevad Elektrilevi teeninduspiirkonnas.

Vaatan elektrimüüjaid

Lisainfo elektrituru toimimise kohta

Tüüpkoormusgraafik
Avatud tarne
Ühisarve

Loen lähemalt

Elektrisüsteem

Eesti elektrisüsteem ühendab omavahel elektrijaamu, võrguettevõtteid ja elektritarbijaid. Elektrisüsteemis toimub nii elektrienergia tootmine, ülekandmine, jaotamine kui salvestamine, samuti nende protsesside juhtimine.

Kuidas jõuab elekter tootjalt tarbijani?

Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest vastutab süsteemihaldur Elering. Ühtlasi on Elering ka põhivõrguettevõtja, kes pakub kõrgepingevõrgu (110–330 kV) ülekandeteenuseid.

Eleringile kuuluvate kõrgepingevõrgu seadmete lõppedes algab jaotusvõrk (0,4–110 kV), mille kaudu toimetavad võrguettevõtjad elektri tarbija liitumispunktini.

Elektrilevi, nagu ka teiste jaotusvõrguettevõtjate ülesandeks on hoolitseda elektri jaotamise eest põhivõrguseadmetest kuni tarbimiskohtadeni.

Loen lähemalt

Kuidas jõuab elekter tootjalt tarbijani?

Jaotusvõrguettevõtjaid on Eestis üle 30, neist suurim Elektrilevi. Osa piirkonnaalajaamu ja 110 kV seadmeid on Elektrilevil põhivõrguettevõtjaga ühised.

Tänapäeval ei liigu elekter koduni enam ainult ühest suurest jaamast, vaid üha rohkem lisandub elektrisüsteemi ka hajaenergia tootjaid. See muudab energialiikluse võrgus kahesuunaliseks, seades uued väljakutsed ka elektrivõrgule.

Elektriturg

Elektrimüüjate turg on avatud ja elektrimüüja valimine on kliendi enda otsustada. Kui klient ei ole mingil põhjusel elektrilepingut sõlminud, siis tagab talle elektri üldteenuse korras võrguettevõte.

Võrguettevõtte üheks ülesandeks on tarbitud elektrikoguste mõõtmine. Elektrikoguseid mõõdetakse tunni täpsusega kaugloetavate arvestite abil ja need edastatakse igakuiselt süsteemihalduri Elering andmelattu. Kui võrguettevõte on andmed kesksesse andmelattu edastanud, saab elektrimüüja neid kasutada elektriarve väljastamiseks.

Soovi korral on elektrimüüjatel võimalus oma klientidele esitada ühisarveid, kus kajastuvad tasud nii elektrienergia kui võrguteenuse eest. Kui elektrimüüja ei ole ühisarve süsteemiga liitunud, laekuvad arved võrguteenuse ja elektri eest eraldi teenusepakkujatelt.

Kui Sul on tekkinud küsimus seoses tarbimiskoguste andmevahetusega, siis võta meiega ühendust e-kirja teel [email protected].

Elektrimüüjad

Elektrimüüja Veebileht Ühisarve info
220 Energia OÜ www.220energia.ee
Alexela Energia Teenused AS www.alexela.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates juunist 2017.
AS Eesti Gaas www.gaas.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates veebruarist 2017.
AS Esro www.esro.ee
EESTI ENERGIA AS www.energia.ee Ühisarve kodu- ja ärikliendile
Elektrum Eesti OÜ www.elektrum.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates veebruarist 2017.
ELVESO AS www.elveso.ee
Ignitis Eesti OÜ www.ignitis.ee
NORDIC POWER MANAGEMENT OÜ www.nordicpm.eu
Scener OÜ www.scener.eu
Silpower AS www.silpower.ee
VKG Elektrivõrgud OÜ www.vkg.ee/ev Ühisarve kodu- ja ärikliendile. Arveid väljastatakse alates märtsist 2017.
ALEXELA www.alexela.ee
INTER RAO Eesti OÜ www.interrao.ee Tegevus katkestatud alates 21.05.2022
VKG Energia OÜ
AS Tallinna Sadam
Imlitex Eesti OÜ www.imlitexenergy.ee
Olerex AS www.olerex.ee
Axpo Nordic AS www.axpo.com
Electric Terminal OÜ

Lisainfo elektrituru toimimise kohta

Tüüpkoormusgraafik

Elektriturul kaubeldakse elektrienergiaga tunnipõhiselt, mistõttu arvestatakse ka tarbimiskoguseid tundide kaupa. Kui tarbimiskohas puudub kaugloetav tunnipõhine arvesti või andmeedastus on häiritud, määratakse elektrienergia tunnikogused tüüpkoormusgraafiku alusel.

Mis on tüüpkoormusgraafik?

Tüüpkoormusgraafiku näol on tegemist nii-öelda matemaatilise kõveraga, mille järgi jaotatakse kliendi kuu jooksul tarbitud elektrikogus tundide vahel. Tüüpkoormusgraafikud koostab iga võrguettevõtja oma teeninduspiirkonna lõikes eraldi ja kooskõlastab need Konkurentsiametiga.

Elektrilevi kõige levinum tüüpkoormusgraafik kehtib kõikidele kodu- ja väikeäriklientidele ehk neile, kelle tarbimiskoha peakaitse on kuni 63 A.

Graafiku aluseks on kodu- ja väikeäriklientide keskmine elektritarbimine. Võttes arvesse varasemat keskmist kogutarbimist Elektrilevi võrgus aasta igal tunnil, oleme kõigile tundidele omistanud kindla teguri, mille järgi konkreetse tunni tarbimist arvestame.

 • 2017. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • 2018. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • 2019. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • 2020. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • 2021. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • 2022. a tüüpkoormusgraafikud (xls) »
 • Tüüpkoormusgraafikute valem (pdf) »
 • Kuidas kujuneb tüüpkoormusgraafiku alusel igatunnine tarbimiskogus?

  Tunnipõhise elektritarbimise koguse arvestamise aluseks on elektriarvesti näit. Kui tarbimiskogus ei jõua mingil põhjusel kaugloetavast arvestist meieni, saad näidu meile ise teatada või prognoosime näidud varasema tarbimise põhjal.

  Kui kasutad kahetariifset võrgupaketti, arvestatakse päeva- ja öötundidele eraldi kogused ka tüüpkoormusgraafikut rakendades.

  Näide kuukoguse jaotamise kohta tundide vahel
  Kui Sa tarbisid aprillis elektrit kokku 250 kWh, siis 1. aprilli esimese tunni (kl 00:00-01:00) tarbimine on tüüpkoormusgraafiku järgi 250*0,001209269=0,302 kWh. Tüüpkoormusgraafiku tabelis olevate tegurite alusel arvestatakse välja järgnevate tundide kogused. Kokku arvestatakse Sinu 1. aprilli tarbimiseks 8,2 kWh.

  Näide 1. aprilli tunnikoguste arvestusest

  Kui Sul on kahetariifne arvesti, jagatakse päevatariifi kehtivuse ajal (tööpäevadel kl 7–23) fikseeritud kuutarbimise kogus konkreetse kuu päevatundide vahel ja öötariifi kehtimise ajal fikseeritud tarbimise kogus (kl 23–7 ja nädalavahetused) öötundide vahel.

  Kuidas kujuneb elektri tunnihind?

  Võrguettevõtja edastab Eleringi kesksesse andmelattu iga kliendi elektrikogused tunni kaupa. Elektrienergia hinna arvestab elektrimüüja – täpsemaid selgitusi elektrihinna arvutamise kohta küsi oma elektrimüüjalt.

  Klientidele, kes ei ole valinud fikseeritud hinnaga paketti, müüakse elektrit üldjuhul kaalutud keskmise börsihinna alusel. Kaalutud keskmine börsihind võtab arvesse, kui palju elekter ühel või teisel tunnil Nord Pool Spoti elektribörsil maksis ning kui palju kliendile nendel tundidel elektritarbimist mõõdeti või tüüpkoormusgraafiku järgi jagati.

  Avatud tarne

  Kui koduklient või muu väiketarbija (kuni 63 A võrguühendusega äriklient) ei ole ühegi elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud, tagame võrguettevõtjana elektrivarustuse üldteenuse korras. Kui elektrileping (ehk avatud tarne leping) on sõlmimata suuremal ärikliendil, tagame elektri ärikliendile vastavalt avatud tarne katkemise tüüptingimustele.

  Üldteenus

  Kui väiketarbija (koduklient või kuni 63 A peakaitsmega äriklient) on jätnud elektrilepingu sõlmimata, tagatakse talle elekter üldteenusena. Üldteenuse osutajaks on võrguettevõtja nimetatud müüja. Elektrilevi on oma piirkonnas nimetanud üldteenuse pakkujaks Eesti Energia. Eesti Energia osutab üldteenust ja müüb elektrienergiat avatud tarne lepingu katkemisel.

 • Üldteenuse tüüptingimused (pdf) »
 • Avatud tarne

  Kui äriklient ei sõlmi avatud tarne (ehk elektri-) lepingut või avatud tarne leping katkeb, tagab võrguettevõte ärikliendile elektri vastavalt avatud tarne katkemise tüüptingimustele.

 • Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused (kehtivad alates 01.01.2013) (pdf) »
 • Elektrilevi piirkonnas müüb avatud tarne lepingu katkemisel kliendile elektrit Eesti Energia. Elektri müük toimub avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimuste alusel elektrit tarbivatele kehtiva elektrilepinguta äriklientidele, kelle tarbimiskoha peakaitse on üle 63 A. Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused ei kehti väiketarbijatele, kelleks on korteriühistud, korteriomanike ühisused, kodutarbijad ja äritarbijad, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63 A kaitsme kaudu.

  Elektrimüük eraldatud võrgus

  Eraldatud võrgud on elektrivõrgud, millel puudub elektriline ühendus elektrisüsteemidega. Elektrilevi teeninduspiirkonnas on kaks eraldatud võrku ̶ Prangli saar ja Ruhnu saar.

  Loe, millised on elektrienergia tootmise, ostmise ja müümise tingimused eraldatud võrkudes:

 • Elektrienergia tootmine, ostmine ja müümine eraldatud võrkudes (pdf) »
 • Ühisarve

  Kõigil elektrimüüjatel on võimalus oma klientidele esitada ühisarveid elektrienergia ja võrguteenuse eest. Seejuures otsustab elektrimüüja ise, kas ta esitab ühisarveid kõikidele oma klientidele või teeb seda ainult koduklientide või äriklientide lõikes. Kui Sinu elektrimüüja on valinud ühisarve esitamise, siis Sulle võrguteenuse arvet võrguettevõttelt eraldi ei väljastata, vaid saad tarbitud elektri ja võrguteenuse eest tasuda ühekorraga. Vaata nimekirja elektrimüüjatest, kes ühisarveid esitavad.