Esitan küsimuse

Kahjude hüvitamine

  • Kui elektrivõrgu süül on kahjustunud Teie vara
  • Kahjude hüvitamise avalduse esitamine

Head kliendid! 27.10 suurtorm on kuulutatud elektrivõrgus erakorraliseks sündmuseks järgmistes piirkondades: Võru-, Põlva-, Valga-, Saare- ja Pärnumaa. Neis maakondades ületas tuule kiirus elektrivõrgu projekteerimisnorme. Erakorralise sündmuse korral vähendame võrgutasu ja hüvitame põhjendatud otsese varalise kahju juhtudel, mil rikke kõrvaldamiseks kulus kauem kui 3 päeva sündmuse lõpust (kõnealuse tormi korral kauem kui 30.10 kell 19:00).

Võrgutasu vähendame hiljemalt ülejärgmise kuu arvel automaatselt ja selleks ei pea eraldi avaldust esitama. Otsese varakahju korral, mis on tekkinud üle 3-päevasest rikkest, palume esitada kahjunõude avaldus meie iseteeninduses.

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt paratamatult esineda häireid. Need võivad tekkida kas lülitamiste või liinirikete tagajärjel, samuti vääramatu jõu, näiteks äikese tõttu. Kõik elektrivõrgu häiretest põhjustatud kahjud ei kuulu alati hüvitamisele. Kui meie põhjustatud või meie kontrollitavast sündmusest elektrivõrgus tekib Teie varale kahju, palume meile esitada kahjunõude avaldus.

Tasub teada

  • Kontrollige üle, kas kahjustunud on ka teised elektriseadmed.
  • Veenduge, et kahju põhjuseks ei ole äike või rike Teie enda elektrisüsteemis.
  • Kui kahju on saanud põllumajandusloomad, võtke esimesel võimalusel ühendust klienditeenindusega. Loomade hukkumisel korjuste käitlemisest »
  • Kahju saanud seadme remondi hüvitame juhul, kui selgub, et meie oleme rikkunud võrgulepingust tulenevaid kohustusi.

Sammud kahjunõude esitamisest kahjude hüvitamiseni

  • Esitage avaldus e-teeninduses

  • Avalduse menetlemine

  • Tulemusest teavitamine

  • Kahjude hüvitamine

Kahjude ennetamine

Kahjude korral, mille ärahoidmist me ei saa mõjutada, näiteks äike, torm, kiired pingemuutused või rike tarbimiskoha elektrisüsteemis, tuleb kulud kanda tarbimiskoha omanikul endal. Selliste kahjude ennetamiseks on võimalik elektriseadmeid kaitsta spetsiaalsete kaitseseadmete abil. Kahjude ennetamine »

Vara kindlustamine

Eesti kindlustusseltsid pakuvad elektrivõrgu põhjustatud kahjude vastu kaitset. Valige oma vara kindlustamiseks selline kindlustusselts, mis katab ka elektriseadmete kahjustumise riski (nt lühisest, üle- või alapingest tekkinud kahju hüvitamine kodustele elektriseadmetele).