Kahjude ennetamine

Elektrivõrgu häireid võivad põhjustada ilmastikunähtused kui elektrivõrgus tehtavad tööd. Teades, millist mõju häired ja rikked võivad seadmetele avaldada, saad kasutusele võtta kahjusid ennetavad abinõud. Lisaks soovitame oma vara kindlustada ja valida selline kindlustuspakett, mis katab ka elektriseadmete kahjustumise riski.

Sagedasemad häirete põhjused

 • äikesest ja elektrivõrgu lülitamistest tingitud liigpingeimpulsid
 • lülimistoimingutest, lühistest ja elektriseadmete käivitamisest tingitud pingelohud
 • rikked ja plaanilised hooldustööd
 • nõuetele mittevastav toitepinge
 • Loen lähemalt tunnussuuruste kohta

  Jälgi elektriseadmete CE-märgistust

  Ohutuse esmaseks tagamiseks jälgi elektriseadmete CE-märgistust, mis on Euroopa Liidus müüdavate seadmete kohustuslik ohutusmärgistus. Kui elektriseadmel puudub CE-märgis, võib selle seadme kasutamine olla meie elektrisüsteemis ohtlik.

  Mõju elektroonikaseadmetele

  Pingekõikumised ja elektrikatkestused mõjutavad seadmeid erinevalt. Kahjustada võivad saada nii tundlikud elektroonikaseadmed kui ka muu vara.

  Loen katkestuste mõjust lähemalt

  Kuidas kaitsta elektriseadmeid

  Äikese ajal saad seadmeid kõige paremini kaitsta, kui eemaldad need eelnevalt vooluvõrgust. Igapäevaseks elektriseadmete kaitseks on
  võimalik paigaldada täiendavaid kaitseseadmeid. Keerukamate seadmete paigaldus telli professionaalselt elektrikult.

  Piksekaitsesüsteem

  Aitab liigpinge korral, mis on tingitud äikesest või lülimistoimingutest elektrivõrgus.

  Liigpingepiirikud

  Kaitsevad elektriseadmeid liigpinge ja impulssliigpingete eest.

  UPS

  Pakub kaitset lühiajaliste elektrikatkestuste korral.

  Pingestabilisaator

  Vähendab pingekõikumist muutes pistikupesa normidele mittevastava pinge stabiilsemaks.

  Mootorikaitse

  Mootori kaitselüliti. Kaitseb 3-faasilise elektrimootoriga seadmeid faasi kadumise või faasipinge alanemise korral.

  Pingekontrollirelee

  Kaitseb elektriseadmeid üle- ja alapinge eest.

  Rikkevoolukaitse

  Rikkevoolukaitselüliti kaitseb elektriseadme või -ahela isolatsioonirikke korral, lülitades ohu korral voolu välja, aidates vältida tõsisemaid elektriõnnetusi.

  Generaator

  Aitab pikaajalise elektrikatkestuse korral hädapärased elektritarvitid töös hoida.

  Loen lähemalt

  Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused

  Normaaltalitlustingimustes, välja arvatud katkestused, ei tohi toitepinge aeglased muutused ületada ±10% nimipingest Un.

  Ülekandevõrkudega mitte ühendatud elektrivarustusvõrkudes või eriliste kaugel asuvate elektrivõrgu kasutajate jaoks ei tohi pinge aeglased muutused ületada +10% / –15% nimipingest Un. Elektrivõrgu kasutajaid tuleb sellisest olukorrast teavitada.

  Märkus 1

  Üksikute elektrivõrgu kasutajate tegelik võimsuse tarbimine ei ole täielikult ennustatav ei koguseliselt ega ajaliselt. Sellest tulenevalt on elektrivõrgud üldiselt kavandatud tõenäosuslikel alustel. Juhul kui peale elektrivõrgu käitaja kaebust näitavad jaotise 4.2.2.2 kohaselt teostatud mõõtmised, et toitepinge väärtus kaldub kõrvale jaotises 4.2.2.2 esitatud piirväärtustest, põhjustades elektrivõrgu kasutajale negatiivseid tagajärgi, tuleb elektrivõrgu käitajal koostöös elektrivõrgu kasutaja(te)ga tulenevalt riskihinnangust kasutusele võtta parendavad meetmed. Ajutiselt, probleemi lahendamise ajal, peavad pinge aeglased muutused olema vahemikus +10% / –15% nimipingest Un, seda juhul, kui elektrivõrgu kasutajatega ei ole kokku lepitud teisiti.

  Märkus 2

  Kooskõlas asjakohaste toote- ja paigaldusstandarditega ning standardi IEC 60038 rakendamisega on elektrivõrgu kasutaja elektritarvitid tavaliselt kavandatud taluma võrgu nimipingest ±10% võrra erinevaid toitepingeid, mis on küllaldane hõlmamaks enamikku toitetingimustest. Üldiselt ei ole tarvis kavandada elektritarviteid taluma suuremaid pinge muutusi.

  Märkus 3

  Võttes arvesse erinevaid rahvuslike elektrisüsteemide karakteristikuid, nt võimsuse piirang liitumispunktis ja/või võimsusteguri piirid, võib määratlus „eriline kaugel asuv elektrivõrgu kasutaja" erinevate riikide vahel erineda. Allikas: EVS-EN 50160:2010 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused" Standardi tekste ei ole meil õigust vastavalt Eesti Standardikeskuse tingimustele avaldada. Standardi täistekstiga saab tutvuda Standardikeskuse veebilehel.

  Mõju elektroonikaseadmetele

  Liigpinge ohustab kõige enam elektroonikaseadmete toiteplokke ja vahel ka sellega ühendatud seadmeid (telerid, digiboksid, arvutid jms). Elektrilevi elektrisüsteem on küll varustatud liigpingeid piiravate seadmetega, kuid need ei kaitse alati äikese ja lülitustega kaasnevate võimalike impulssliigpingete eest. Seetõttu soovitame tundlikele elektroonikaseadmetele lisada koduses elektrisüsteemis täiendav kaitse.

  Liigpinge tekkimise võimalikud põhjused:

 • pikselöök
 • lülimistoimingud elektrivõrgus
 • Pingelohud ja pingekõikumised võivad teha kahju eelkõige tundlikumatele elektri- ja elektroonikaseadmetele, samuti nende toiteplokkidele. Lisaks vähendab pidev tulede vilkumine elektrilampide eluiga ja häirib nägemist.

  Pingelohkude ja pingekõikumiste võimalikud põhjused:

 • lülimistoimingud elektrivõrgus
 • rikked elektriliinidel, näiteks liinile langenud puud, jäide vm
 • suure võimsusega elektrimootorite käivitamine
 • suurte tootmisettevõtete ja töökodade lähedus
 • Plaanilised katkestused on vajalikud elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks, samuti uue võrgu ehitamiseks. Kui sellist katkestust Sinu piirkonnas planeerime, teavitame Sind alati sellest aegsasti. Rikkelised ehk ootamatud elektrikatkestused võivad olla lühi- ja pikaajalised. Lühiajalisi katkestusi (kuni 3 minutit) esineb rohkem linnades, kus on rikke tekkides võimalik elektrivarustus kiiresti teise liini kaudu taastada. Sellised lühiajaliselt kestvad elektrikatkestused mõjutavad enim elektroonikaseadmeid.

  Pikaajalised elektrikatkestused (üle 3 minuti) esinevad sagedamini maapiirkondades, kus elektrivarustuse taastamine nõuab pikemat aega. Selle põhjuseks on maapiirkondades kasutatavad õhuliinid, mille töökindlust mõjutavad äärmuslikud ilmaolud, nagu näiteks raske lumi, tormituules murduvad puud, juhtmetele tekkinud jäide, liiga madal või kõrge õhutemperatuur ja muud loodusmõjud. Samuti võivad rikkeid põhjustada liinide läheduses tehtavad metsa- ja kaevetööd.

  Kolmefaasilise elektritoite puhul esineb vahel ka olukordi, kus tegemist ei ole täieliku elektrikatkestusega, vaid pinge puudub ühes või kahes faasis. Selles olukorras võib enamik kodustest elektriseadmetest töötada täiesti tavapäraselt, kuid käivitada ei saa 3-faasilise elektrimootoriga töötavaid seadmeid nagu näiteks elektrisaag või pumbad. Halvimal juhul võib faasi(de) kadumine kaasa tuua nende seadmete hävimise.

  Kuidas kaitsta elektriseadmeid

  Aitab liigpinge korral, mis on tingitud äikesest või lülimistoimingutest elektrivõrgus.

  Piksekaitsesüsteem koosneb piksekaitse välis- ja sisesüsteemist, mida tuleb kasutada samaaegselt.

  Kui ehitisel on piksekaitse välissüsteem, siis tuleb kindlasti paigaldada ka sisesüsteem, mis sisaldab enamasti liigpingepiirikuid.

  Piksekaitsesüsteemi paigaldamiseks telli projekteerimine ja paigaldustöö alati pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

  Kaitsevad elektriseadmeid impulssliigpingete eest.

  Liigpingepiirikud aitavad elektrivõrke ja elektriseadmeid kaitsta äikesest ja lülimistoimingutest põhjustatud liigpingete eest.

  Liigpingepiirikud jagunevad tüüpidesse 1, 2 ja 3.

  Tüüp 1 ja 2 ning 1+2 liigpingepiirikuid kasutatakse ehitiste elektrisisestuses (tüüp 1 või tüüp 1+2) ja sisejuhtmestiku jaotuskilpides (tüüp 2). Telli projekteerimine ja paigaldustöö alati pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

  Tüüpi 3 liigpingepiirikud paigaldatakse vahetult seadmete ette ehk pistikupesadesse. Need aitavad välistada liigpingeimpulsside poolt põhjustatud ohtu. Sobivate seadmete leidmiseks pöördu vastavate toodete müüjate poole.

  UPS on varutoiteallikas ja pingestabilisaator, mis pakub lahendust lühiajaliste elektrikatkestuste korral.

  UPS sisaldab akut, mille abil tagatakse ühendatud seadmetele elektritoide ka katkestuste ajal.

  UPSiga ei soovitata ühendada seadmeid, mis töötavad elektrimootoriga nagu külmkapp, pump, soojuspump jms, sest nende seadmete käivitusvool on tavaliselt mitu korda suurem kui töövool. Täpsemat infot UPSide kohta saad vastavate toodete müüjalt.

  Pingestabilisaator muudab pistikupesast saadava normidele mittevastava pinge stabiilseks 230-voldiseks pingeks.

  Pingestabilisaatorit ei saa kasutada külmikute, pesumasinate, soojuspumpade, elektritööriistade ja teiste elektrimootoriga töötavate seadmete toitepinge stabiliseerimiseks.

  Enne seadme ühendamist pingestabilisaatoriga kontrolli, kas Sinu elektriseadmel on pingestabilisaator juba tootja poolt sisse ehitatud. Paljude tundlike seadmete puhul on pinge topelt-stabiliseerimine keelatud. Täpsemat infot saad vastavate toodete müüjalt.

  Mootori kaitselüliti.

  3-faasilise elektrimootoriga seadmete (näiteks tööpingid, teatud tüüpi soojuspumbad jne) kaitseks saab kasutada täiendavat mootor kaitselülitit.

  Mootori kaitselüliti on abiks juhul, kui seadmel endal vastav kaitse puudub.

  Mootorikaitse kaitseb ka olukorras, kus üks faas ootamatult välja lülitub.

  Kaitseb elektriseadmeid üle- ja alapinge eest.

  Pingekontrollirelee kasutamine on soovitatav, kui kasutad pingekõikumiste suhtes tundlikke elektriseadmeid. Seade on abiks ka siis, kui tarbimiskohas esineb sageli väliselektrivõrgu rikkeid.

  Pingekontrollirelee kontrollib pinge vastavust normile, mille miinimum ja maksimum määratakse kaitstava seadme põhiselt. Kui pinge väljub lubatud vahemiku piiridest, lülitab pingekontrollirelee seadme(d) välja. Kui pinge normaliseerub, lülitab relee seadme(d) tagasi tööle.

  Telli pingekontrollirelee paigaldustöö alati pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

  Rikkevoolukaitselüliti lülitab ohu korral välja voolu, aidates vältida tõsisemaid elektriõnnetusi.

  Rikkevoolukaitse on majapidamises sama oluline nagu suitsuandur. Rikkevoolukaitselüliti lülitab ohu korral välja voolu, aidates vältida tõsist elektrilööki. See päästab elusid ja vähendab tuleohtu.

  Rikkevoolukaitselüliti on abiks kui inimene või loom puutub kokku isoleerimata juhtmega või rikkis elektriseadme pinge all oleva korpusega.

  Kindlasti tuleb lisakaitset kasutada kõigis niisketes ruumides, näiteks duširuumis, vannitoas, saunas ja köögis.

  Sarnaselt teiste kaitseseadmetega, tuleb rikkevoolukaitsme elektrisüsteemiga ühendamiseks tellida projekteerimine ja paigaldustöö pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

  Pikaajalise elektrikatkestuse korral tuleb appi elektrigeneraator.

  Generaator on iseseisev elektrit tootev seade, mille toitele saab sõltuvalt võimsusest ühendada kas kogu elektrisüsteemi, osa sellest või üksiku seadme, mille töötamine elektrikatkestuse ajal on kõige kriitilisem. Generaatori valikul on tähtis jälgida, et selle võimsus oleks vähemalt 20–25% suurem elektrisüsteemi või elektriseadme nimivõimsusest.

  Hoone elektrisüsteemiga ühendamiseks on vaja generaatorile ehitada eraldi kaitsmete ja ümberlülitiga ühenduspunkt.

  Generaatori kasutamisel tuleb suurt tähelepanu pöörata ohutusnõuete täitmisele.

  Elektrisüsteemiga valesti ühendatud generaator on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. Samuti võib see ülekoormuse tõttu kahjustada teisi elektriseadmeid või olla eluohtlik elektrivõrgus rikkeid likvideerivatele või elektritöid tegevatele elektrikutele.

  Telli projekteerimine ja generaatori paigaldustöö alati pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.