Plaaniline katkestus

Jaotusvõrguettevõttena on meie kohustus tagada, et elekter oleks meie klientidele kogu aeg kättesaadav. Selle ülesande täitmiseks tuleb meil hoolitseda elektrivõrgu eest ja jälgida, et kõik vajalikud seadmed oleksid töökorras. Plaanilised katkestused on vajalikud elektrivõrgu hooldamiseks ja uue võrgu ehitamiseks. Sellistest katkestustest teavitame Sind alati aegsasti ette, et teaksid oma igapäevaseid toimetusi planeerida. Enamasti saadame esmase teate e-kirja või SMS-i teel 5 päeva enne plaanilist katkestust. Kordusteate saadame 2 päeva enne tööde algust.

NB! Teavitust ei saadeta eriolukordade ajal nagu päästetööd ja eluohtlikud olukorrad.

Kuidas toimub teavitamine?

Plaaniliste hooldustööde piirkonda jäävatele klientidele saadame enne töödega alustamist teavituskirja, kus on kirjas, millisel ajavahemikul hooldustööd toimuvad. Esmane teavitus saabub enamasti 5 päeva enne tööde algust. Kordusteate saadame Sulle 2 päeva enne hooldustöid. Kliente teavitame algavatest töödest üldjuhul e-posti teel.

Näide

15. jaanuar 2022 kell 10:00–14:15 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Jõesuu tänav 3 (võrguleping nr 123098765).
Elektrikatkestus on vajalik õhuliini hooldamiseks.
Tööd viib läbi OÜ Üks-Kaks-Kolm.

Miks hooldustöid on vaja teha?

Hooldustööd on vajalikud varustuskindluse tagamiseks ja elektrivõrgu toimepidevuse säilitamiseks. See aitab ennetada rikkeid ja tagada elektrivõrgu ohutust. Näiteks kuulub hooldustööde hulka liinikoridoride hooldamine, mille käigus puhastame liinikoridorist puud ja oksad, mis võivad elektriliinidesse kasvada või neile peale langeda.

Liinikoridoride tööd tuleb teha enne elektriliinide hooldust, et plaaniliste remonditööde ajaks oleks elektrivõrgu spetsialistidele tagatud igakülgne ligipääs liinidele. Ühtlasi võimaldavad puhastatud liinikoridorid kiiremini rikkeid likvideerida.

Mida hooldustööde käigus tehakse?

Hooldustööde käigus vahetatakse ja hooldatakse seadmeid, et tagada nende järjepidev töö. Kui hooldusremondi jooksul tekib jäätmeid (vanad mastid vm), siis hoolitseme nende utiliseerimise eest.

Loen lähemalt

Millal hooldustöid tehakse?

Ohutuse tagamiseks teostame võrgu hooldustöid üldjuhul päevasel ajal. Liinihoolduse käigus peab töid tegev elektrik saama kontrollida, mis toimub töötsooni ümbruses, et puude langetamisega ei kaasneks ohtu liinidele, talle endale või läheduses asuvale maaomaniku varale. Vahel võib olla vaja tööd teha pingestatud objekti läheduses või otseses kontaktis elektriseadme või elektriliiniga, mida on samuti turvalisem teha päevasel ajal. Ülevaatustööde käigus kontrollime ühtlasi ka elektrivõrgu elemente. Selleks võib meil olla vaja siseneda maaomaniku kinnistule, mis päevavalges ei tundu nii ehmatav. Arvestama peab, et hooldustöödega käib ka kaasas teatav masinate müra.

Hooldustöid puudutav seadusandlus

Kui palju saan maaomanikuna kaasa rääkida?

Hooldustööde puhul on enamasti tegemist seadmete remondi või asendamisega ja selle osas maaomanik muudatusettepanekuid teha ei saa. Kui soovid liini ümber tõsta, siis tuleb Sul meie kodulehel vormistada taotlus võrgu ümberehitamiseks.

Kui Sulle kuuluval maa-alal on plaanis teha liinikoridori hooldustöid, saad kaasa rääkida materjalide ja raiejäätmete ladustamise osas ehk kuhu Sa soovid, et raiutud puud Sinu kinnistu piires ladustataks.

Ettepanekud raiejäätmete ladustamise osas tuleb saata teavituskirjas olevatel kontaktidel. Jälgi kindlasti, et edastaksid need kirjas viidatud ajaks.

Millised mured võivad hooldustöödega seoses tekkida?

Kõige sagedasemaks probleemiks maaomaniku jaoks on hooldustööde käigus maapinnale tekkivad rööpad. Rasketehnika kasutamise korral võib seda paratamatult juhtuda.

Loen lähemalt

Drooniga ülelennud

Hooldustööde ajal võivad maaomaniku valdustest üle lennata droonid, mille abil kogume informatsiooni võrgu seisukorra kohta. Infot talletame vaid ettevõttesiseseks kasutamiseks ning edasiste võrguhooldusotsuste tegemiseks.

Droonide kasutamisel jälgime Transpordiameti droonide lennutamise põhimõtteid.

Jäta meile oma kontaktid!

Hea klient! Kui Sinu kinnistut läbib elektriliin, siis jaga meiega oma kontaktandmeid, et saaksime Sind hooldustöödest õigeaegselt teavitada. Nii oled vajaliku infoga alati kursis ja saame omalt poolt tagada mõistva ja ladusa koostöö.

Kontaktandmeid saad uuendada iseteeninduses.

Uuendan kontaktandmeid

Mida hooldustööde käigus tehakse?

Liinikoridori hoolduse käigus raiutakse liinide alt võsa ning langetatakse elektrivõrgu kaitsevööndi laiuses puid.

Liinikoridoride laiused:

 • madalpingeliin (kuni 1kV pingega elektriliin) – 2 meetrit liinist
 • keskpingeliin (1-20kV pingega elektriliin) – 10 meetrit liinist
 • kõrgepingeliin (35-110kV pingega elektriliin) – 25 meetrit liinist kummalegi poole.
 • Liinikoridori hooldamisest tekkivad raiejäätmed ladustatakse vaaludesse (raiejäätmete hunnik piki liinikoridori). Raiutud materjal kuulub maaomanikule.

  Tiheasustusega asulates me üldjuhul puid ei langeta. Hooldatud viljapuud, elupuud, hekid ja muud taimed võivad kasvada, eeldusel et need ei ole liinile ohtlikud ja ei asu kaitsevööndis. Regulaarne puude ja põõsaste hoolduslõikus aitab vältida seda, et peaksime neid ise tugevalt tagasi lõikama. Siin saad maaomanikuna palju ära teha. Kui viljapuud ja hekid-põõsad on hooldamata, siis peame neid liinide ohutuse tagamiseks siiski kärpima.

  Millised mured võivad hooldustöödega seoses tekkida?

  Kõige sagedasemaks probleemiks maaomaniku jaoks on hooldustööde käigus maapinnale tekkivad rööpad. Rasketehnika kasutamise korral võib seda paratamatult juhtuda. Kui rööpad on tekkinud, siis räägime läbi ja leiame sobiva lahenduse, kuidas algne seis taastada. Näiteks saame kahjustunud maapinna mullaga täita ja sinna muruseemne külvata. Kindlasti lepime eelnevalt kokku, milline on parim aeg töid ette võtta. Näiteks kui vili on veel koristamata, siis me viljapõllul töid ei teosta.

  On ka juhtunud, et teavituskirjas olev info jääb maaomanikule ebaselgeks. Seepärast rõhutame üle, et teavituskirja eesmärk on teavitada eelseisvatest töödest. Maaomaniku tagasisidet ootame raiejäätmete ladustamise osas. Teavituskiri ei näe ette, et töid tehtaks vaid juhul, kui maaomanik selleks loa annab.

  Hooldustöid puudutav seadusandlus

  Plaaniline katkestus:

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määruse nr 42 Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.

  § 3. Teeninduse nõuded

  (1) Teeninduse nõuetega nähakse ette teenuse osutamiseks vajalike toimingute loetelu ja toiminguteks ettenähtud aeg.

  Asjaomasele turuosalisele plaanilisest katkestusest etteteatamine toimub vähemalt 2 päeva enne plaanilist katkestust.

  § 4. Elektrivarustuse kindluse nõuded

  (8) Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 64 tundi aastas, kui turuosalisega ei ole tema tarbimiskoha suhtes teisiti kokku lepitud.

  Liinikoridoride hooldus:

 • Ehitusseadustik
 • § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd
 • § 78. Sideehitise kaitsevöönd
 • Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded
 • § 9. Kaitsevööndis puude, põõsaste ja okste raiumine
 • § 10. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
 • Hooldusremont:

 • Ehitusseadustik
 • § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd
 • § 78. Sideehitise kaitsevöönd
 • Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded