Tehnovõrgu talumistasu

Tehnovõrgu talumistasu on maaomanikule makstav hüvitis elektrivõrgu talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel. Talumistasude maksmise ja avalduste menetlemise alused »

Elektrilevi OÜ maksab talumistasu maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustel asuvate liinide ja hoonesisese alajaama talumise eest.

Talumistasu taotlemine

Elektrilevile kuulub laiaulatuslik elektri jaotusvõrk, mis paikneb ligikaudu 390 000 maaüksusel. Kui elektrivõrk asub Sinu kinnistul, võid elektrivõrgu talumise eest taotleda tasu.

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kui taotlus on esitatud hiljemalt 1. mail jooksval aastal.

Elektrilevile kuuluvate liinide paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti Talumistasu kalkulaatoris.

Taotluse saab esitada iseteeninduses

Esitan taotluse iseteeninduses

Taotluse esitamise õigus on kinnisasja omanikul või volitatud esindajal.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti teel [email protected]

 • Tehnovõrgu- ja rajatise talumise taotlus

  Kui kinnisasi koosneb mitmest katastriüksusest võib üks avaldus sisaldada kuni kolme katastritunnust.

  Kui maaomanik soovib esitada avaldust rohkemate katastriüksuste osas korraga, tuleb digitaalselt allkirjastatud avaldusele lisada maaüksused tabelina.

 • Hoones asuva alajaama talumise taotlus
 • Kaitsevööndi ulatused

  Elektrilevile kuuluvate liinide paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti geoportaalist.

  Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva elektrivõrgu kaitsevööndi eest. Kaitsevööndi ulatused sõltuvad kinnistul paiknevast Elektrilevile kuuluvast rajatisest.

  Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge Maakaabelliini kaitsevöönd äärmistest kaablitest Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd piirdeaiast, seinast või seadmest
  kuni 1 kV 2 m 1 m 2 m
  1 kuni 35 kV õhukaabli korral 3 m
  1 kuni 35 kV 10 m
  35 kuni 110 kV 25 m