Mikrotootjale (kuni 15 kW)

Mikrotootja on elektritootja kuni 15 kW võimsusega, mis on sobiv kodumajapidamise elektri tarbimise katmiseks. Lisaks kvaliteetse elektri tarbimisele saab toodetud elektrit müüa sobivale elektrimüüjale.

Liitumistaotlus koos dokumentidega

Elektritootja liitumispakkumise saamiseks esita liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii iseteeninduses kui ka e-posti teel. E-posti teel avalduse esitamiseks saada vajalikud dokumendid ja täidetud vorm aadressile [email protected].

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses

Vaata taotluse täitmise videojuhist »

Esitan taotluse

Liitumiseks vajalikud sammud

Esita liitumistaotlus

Liitumistaotluse alusel koostame hinnapakkumise 60 päeva jooksul.

Liitumislepingu sõlmimine

Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Tootmismooduli kasutuselevõtmine

Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

Loen sammudest lähemalt

Kui palju liitumine maksab?

Liitumistasu selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

Kui elektrivõrgu läbilaskevõime ei ole tootmiseks piisav ja seda on vaja suurendada, tuleb lisaks arvestada elektrivõrgu ümberehitustöödega seotud kuludega.

Kaua liitumine aega võtab?

Kui elektrivõrgus lisatöid ei ole vaja teha

kuni 2 kuud


Kui elektrivõrgus on vaja teha ka lisatöid

kuni aasta

Millised seadmed sobivad?

Vaata, millised seadmed sobivad meie võrguga.

Seadmete nimekiri

Kui valitud seadet nimekirjas ei ole, tuleb vastavuse tõendamiseks ja seadme nimekirja lisamiseks esitada meile täiendavad andmed. Loe lähemalt »

Liitumiseks vajalikud sammud

Liitumistaotluse alusel koostame hinnapakkumise.

Liitumispakkumise saamiseks esita taotlus iseteeninduses. Liitumistaotluse alusel koostame Sulle liitumispakkumise, milles sisaldub liitumise eeldatav hind.

 • Kui Sa ei ole kinnistu omanik, tuleb taotlusele lisada omaniku volikiri.
 • Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek.
 • Kui soovid tootjana liituda korter- või ridaelamus, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek. Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »
 • Kuni 15 kW elektritootjate liitumispakkumised väljastame 30-60 päeva jooksul.

  Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime liitumislepingu ja alustame ehitustöödega peale liitumistasu esimese osamakse laekumist. Esimene osamakse suurus on:

 • 50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.
 • 10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.
 • Selleks, et saaksid tootmismooduli kasutusele võtta, esita järgmised dokumendid:

 • Tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll »
 • Sinu elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koopia. Vaata ka üle, millistel juhtudel on audit vajalik »
 • Tootmisseadet tohib kasutada alles siis, kui on sõlmitud uus võrguleping (paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine ei ole lubatud). Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmi võrguleping.

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmime võrgulepingu. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.

  Korduma kippuvad küsimused

  Elektritootjana saad oma kinnistul liituda, kui esitad meile tootja liitumistaotluse koos lisadokumentidega.

  Vajalike dokumentide nimekiri:

 • Tootjale võimsusega alla 500 kW >>
 • Tootjale võimsusega alates 500 kW >>
 • Taotluse alusel teeme Sulle hinnapakkumise, mille saadame:

 • 60 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega kuni 15 kW
 • 150 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega üle 15 kW
 • Pakkumiste väljastamine on pikenenud seoses elektritootjate liitumistaotluste suurenenud hulgaga.

  Pakkumise koostamisel arvestame kohe ka sellega, et jaotusvõrguettevõtte ja/või põhivõrguettevõtte elektrivõrgus oleks võimalik teha muudatusi. Selliste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine võtab aega.

  Elektritootja pakkumised väljastame:

 • tootmisseadmele võimsusega kuni 15 kW – 60 päeva jooksul
 • tootmisseadmele võimsusega üle 15 kW – 150 päeva jooksul, sest vajab kooskõlastamist Eleringiga.
 • Liitumislepingu tingimuste muutmiseks tuleb saata avaldus aadressile [email protected]

 • Kui tehniline lahendus jääb samaks, siis sõlmitakse tingimuste muutmiseks liitumislepingu lisa.
 • Kui selgub, et muudatuse elluviimiseks tuleb muuta ka tehnilist lahendust, peab tootja liitumisprotsessi alustama otsast peale.
 • Elektri tootmisseadmed võib elektrivõrguga ühendada alles pärast seda, kui elektri- või mikrotootja võrguleping on kahepoolselt allkirjastatud.

  Taastuvenergia toetustega tegeleb põhivõrguettevõte Elering AS. Vaata täpsemat infot Eleringi koduleheküljelt.

  Tootmismooduli seadeväärtuseid võib muuta kooskõlastatult võrguettevõtjaga. Selleks palume saata uued planeeritavad sätete väärtused aadressile [email protected]. Võrguettevõtja kooskõlastab seadeväärtuste muudatuse, mille järgselt on võimalik uute väärtuste sisestamine seadmesse. Pärast tootmismooduli seadistamist palume esitada uute andmetega tootmismooduli seadistamise protokolli.

  Hüvitamisele kuulub üksnes otsene varaline kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

  Hüvitamise põhimõtted on toodud võrgulepingu tüüptingimustes:

 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A punkt 11.8 ütleb: 11.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel punkt 12.8 ütleb: 12.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Rikkeline katkestus algab hetkest, kui Elektrilevi sellest teada saab ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus on taastatud.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustest tulenevalt (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) hakatakse rikkest tingitud katkestuse kestust arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

 • Peamiselt saame katkestustest teada kahel erineval viisil:
  a) läbi klientide teavituste;
  b) läbi alajaamast saabuva automaatse rikkeinfo.
 • Elektrilevil puudub operatiivinfo tarbimiskoha elektrivarustuse kohta üksikute tarbimiskohtade lõikes. Sellest tulenevalt ei toimu üksiku peakaitsme rakendumisel kliendi automaatset teavitamist.
 • Võrgutasusid vähendatakse elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste järgi (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral kvaliteedinõuete määruses sätestatud korras ja ulatuses.

  Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.