Kaitsevööndis tegutsemine

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab alati liini omaniku nõusolekut. Kooskõlastamata metsa-, kaeve- ja transporditööd elektriliinide vahetus läheduses seavad ohtu nii töötegijate elu kui tervise. Plaanides nimetatud töid, võta meiega kindlasti eelnevalt ühendust, et välja selgitada, kas piirkonnas asub mõni Elektrilevile kuuluv õhuliin, kaabel või alajaam.

Kaitsevööndis tegutsemise luba

Kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks tuleb esitada taotlus. Avariitööde puhul lisa taotlusele skeem või joonis, kus on märgitud tööde piirkond.

 • Plaaniliste tööde puhul peab projekt või joonis olema Elektrileviga eelnevalt kooskõlastatud. Lisa taotlusele vastav kooskõlastuse number ja kuupäev.
 • Kui projekti kooskõlastus ei nõua esindaja väljakutsumist, ei ole kaitsevööndis tegutsemise loa taotlemine vajalik.
 • Ülegabariidilise veose kooskõlastamiseks edasta taotlus Maanteeameti vormil e-postiga.
 • Esita taotlus vähemalt 10 tööpäeva enne tööde algust.
  Esitan taotluse

  Mis on kaitsevöönd ja kui kaugele see ulatub?

  Elektriliini ja alajaama kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum elektriliini või alajaama ümbruses. Ohutuse tagamiseks on kaitsevööndis mitmed tegevused piiratud või keelatud.

  Loen lisaks

  Nõusolek kaitsevööndis tegutsemiseks

  Esitatud taotluse alusel täpsustame Elektrilevile kuuluvate õhuliinide, kaablite või muude seadmete kaugust tööde toimumise asukohast.

  Loen lisaks

  Kui palju maksab?

  Elektrilevi elektrikaabli(te) asukoha näitamine

  84.00 €

  Hinnas sisaldub kuni 1-tunnine tööaeg objektil

  Elektrivõrgu- ja alajaama kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamine

  21.60 € / tk

  Selleks, et tööd saaksid õigeaegselt alata, tuleb taotlus esitada 10 tööpäeva enne kavandatud tegevusi

  Lisainfo kooskõlastamise kohta

  Põhja piirkond

  Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa

  [email protected]
  465 4600

  Lõuna piirkond

  Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõhvi, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa

  [email protected]
  465 4500

  Kooskõlastuse taotlemine

  Kui tööde käigus sisenetakse õhuliini, alajaama või muu elektripaigaldise kaitsevööndisse, selgitab Elektrilevi esindaja kaitsevööndi ulatust, kehtivaid kitsendusi, ohutusnõudeid ja vastutust elektripaigaldise säilimise eest ning väljastab tööloa.

  Õhuliini, alajaama või muu elektripaigaldise kaitsevööndis tehtava töö korral vastutab elektripaigaldise terviklikkuse säilimise eest töö teostaja. Elektripaigaldise omanikul on õigus nõuda põhjendatud kulude hüvitamist, juhul kui tööde teostamine toob talle kaasa kulutusi elektripaigaldise säilimisega seoses.

  Kui töid teostatakse väljaspool kaitsevööndit, ei ole Elektrilevi luba vajalik.

  Eraldi luba kaevetöödeks

  Plaaniliste tööde korral tuleb enne töödega alustamist kooskõlastada meiega projekt või joonis. Avariitööde puhul tuleb taotlusele lisada skeem või joonis, kuhu on märgitud tööde piirkond.

 • Kui projekti kooskõlastus ei nõua kaabli näitamist, ei ole ka eraldi loa taotlemine vajalik. Juhul kui kaevetööde asukohas või selle läheduses on elektrikaabel, märgistab Elektrilevi esindaja kohapeal elektrikaabli(te) asukoha, selgitab kaitsevööndi ulatust, kehtivaid kitsendusi, ohutusnõudeid ja vastutust elektripaigaldise säilimise eest ning väljastab tööloa.
 • Kaevetööde korral tuleb tööde teostajal tagada elektripaigaldise terviklikkuse säilimine. Elektripaigaldise omanikul on õigus nõuda põhjendatud kulude hüvitamist, juhul kui kaevetööde teostamine toob talle kaasa kulutusi elektripaigaldise säilimisega seoses.
 • Kui plaanid oma kinnistul teha kaevetöid (näiteks uue veetrassi rajamise käigus) ja oled kindel, et Sinu kinnistul meile kuuluvaid kaableid ei ole, soovitame siiski enne tööde algust Sinule või kolmandatele isikutele kuuluvate elektrikaablite asukohti täpsustada. Selleks pakume võimalust tellida elektrikaablite asukoha näitamine kinnistul. Loe lähemalt »

  Kaitsevööndi ulatus ning keelud

  Kaitsevööndi kirjeldus Liinipinge Kaitsevööndi ulatus
  Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge kuni 1 kV 2 m
  1 kuni 35 kV 3 m (õhukaabli kasutamisel)
  1 kuni 35 kV 10 m
  35 kV kuni 110 kV 25 m
  Maakaabelliini kaitsevöönd äärmistest kaablitest 1 m
  Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd piirdeaiast, seinast või seadmest 2 m

  Elektrivõrgu kaitsevööndis on ilma loata keelatud
 • ehitada
 • ladustada jäätmeid, materjale ja aineid
 • rajada tanklat
 • teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- või maaparandustöid
 • teha tuld
 • istutada ja langetada puid
 • Maakaabelliinide juures on keelatud
 • töötada löökmehhanismidega
 • tasandada pinnast
 • teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit
 • ladustada ja teisaldada raskusi
 • Kõrgepingeõhuliinide juures on keelatud
 • ehitada metallaedu ja traattarasid
 • rajada loomade joogikohti
 • Õhuliinide juures on keelatud
 • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri
 • Veekaabelliinide juures on keelatud
 • ankurdada veesõidukit
 • liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega
 • paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid
 • varuda jääd