Ehitusprojektide kooskõlastamine

Ehitusprojekt on vaja kooskõlastada juhul, kui projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit või eeldab elektrivõrgu ümber tõstmist. Palume tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada Elektrilevile kooskõlastamiseks enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris. Projekteerimisel tuleb lähtuda õigusaktidest, tehnilistest tingimustest ja projekteerimisülesandest.

Projektide kooskõlastamine

Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

 • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruumi või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad elektrivõrgu ohutuseks seatud kasutuspiirangud)
 • kulgeb mööda kaitsevööndit
 • eeldab projekteeritava ehitisega seoses elektrivõrgu osiste (õhuliini, kaabelliini, alajaama jms) ümber tõstmist. Sellisel juhul tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks, mis tuleb esitada veel eraldi kooskõlastamisele.
 • NB. Tallinna tänavavalgustuse kaitsevööndis töötamiseks edastada projekt täiendavalt kooskõlastamiseks [email protected].

  Andmed edastame 10 tööpäeva jooksul

  Esitan taotluse

  Kui palju kooskõlastamine maksab?

  Väikeprojekt

  21,29 €

  Keskmine projekt

  42,57 €

  Suurprojekt

  85,13 €

  Suuremahuline projekt

  237,67 €

  Detailplaneering

  TASUTA

  Vajalikud dokumendid

  Kui projekt ei vasta nõuetele

  Kui taotluse läbivaatamisel selgub, et projekt ei vasta kehtivatele nõuetele või Elektrilevi tingimustele, väljastatakse kooskõlastusest keeldumine. Sellisel juhul tuleb taotluse esitajal kõrvaldada keeldumises märgitud puudused ja saata projekt e-teeninduse kaudu uuesti kooskõlastamiseks. Korduvprojekti kooskõlastamine on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  Lisainfo kooskõlastamise kohta

  [email protected]

  Tallinna tänavavalgustus

  [email protected]

  Vajalikud dokumendid

  Joonis esitada dwg ja pdf formaadis. Projekti suuruse määramisel arvestatakse projekti keerukust, tööpiirkonna ulatust, elektripaigaldiste tihedust tööpiirkonnas ning menetlemisele kuluv ajamaht.

  Mõned näited

  Väikeprojekt: projekt ühe kinnistu piires, eramu asendiplaan tehnovõrkudega, piirdeaed.

  Keskmine projekt: projekt hõlmab 2-3 kinnistut.

  Suurprojekt: teede projekt tehnovõrkudega, arenduspiirkonna tehnovõrkude plaan.

  Suuremahuline projekt: piirkonna (asula, linnaosa) tehnovõrkude arendamine, uued tehnotrassid ja vanade tehnovõrkude rekonstrueerimine.