Esitan küsimuse

Tegevuspõhimõtted

 • Kvaliteet, keskkond ja tööohutus
 • Võrdse kohtlemise põhimõtted
 • Kliendiandmete töötlemine
 • Kvaliteet, keskkond, tööohutus

  Elektrilevi pakub ühiskonnas strateegilise tähtsusega teenust pea kõigile eestimaalastele. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu klientide kindla elektrivarustuse tagamisele, töötajate ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele.

 • Keskkonnamõju

  Elektrilevi hindab regulaarselt ettevõtte varadest, tegevustest, toodetest ja teenustest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonna- ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte, nende võimalikku mõju ning olulisust. Keskkonnaaspektide olulisuse hindamisel võtame arvesse keskkonnakahju esinemise tõenäosust, võimalikku ulatust, õigusaktide nõudeid ning sidusrühmade ootusi. Olulistest keskkonnaaspektidest kujunevad ettevõtte keskkonnaeesmärgid – ja ülesanded nende eesmärkide saavutamiseks.

 • Võrdse kohtlemise põhimõtted

  Kõigi turuosaliste võrdseks kohtlemiseks on Elektrilevil vastavalt elektrituruseadusele võrdse kohtlemise tegevuskava. Seda uuendame regulaarselt ja selle täitmist kontrollib Konkurentsiamet.

 • Kliendiandmete töötlemine

  Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, tarbimiskoha ja tarbimisandmed jne. Vajame neid andmeid eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda teenuseid ja täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.