Esitan küsimuse

Uuringud ja analüüsid

  • Analüüsid koostöös teadusasutustega
  • Jaotusvõrgu rakendusuuringud

Elektrilevi koostöö teadusasutustega sai alguse 2000. aastate esimesel poolel, kui koos Soome Lappeenranta Ülikooliga selgitati välja jaotusvõrgu väärtusloome kõige kriitilisemad varagrupid. Hiljem on Tallinna Tehnikaülikool koostanud mitmeid uuringuid varustuskindluse eri aspektide kohta ja Tartu Ülikooli abiga on välja töötatud varahalduse projektijuhtimise standard.

Elektrilevi panustab teadusasutuste koostöösse ka praktikantide kaasamise ja võimalusel energeetikateemaliste diplomitööde koostamiseks vajaliku info jagamisega. Võimalusel avaldame tellitud rakendusuuringute ja analüüside lõppraportid.

Elektrilevi tellitud uuringud ja analüüsid:

Elektrilevi hajavarustuskindluse piirkondade võrguinvesteeringute eesmärgid, realiseerimise meetodid ja nende valikukriteeriumid (pdf) »

Elektrilevi varustuskindluse näitajad muutuste mõjurid üleminekul kaablivõrgule (pdf) »

Elektrivõrgu klientide elektripaigaldiste ühe ja kahepoolse toite mõju analüüs varustuskindlusele (pdf) »

Eelarve jaotamise analüüs (pdf) »

Defektide ja rikete seoste analüüs (pdf) »