Esitan küsimuse

Tehnovõrgu talumistasu

  • Hüvitis maaomanikule elektrivõrgu talumise eest
  • Makstakse ainult taotluse alusel
  • Tasu suurus muutub 2019 aastast

Elektrilevile kuulub elektri jaotusvõrk, mis asub ligikaudu 390 000 maaüksusel. Elektrivõrgu talumise eest oma kinnistul võib kinnisasja omanik taotleda tasu.

Tehnovõrk ja –rajatised, sh elektrivõrk võivad asuda maaomaniku maal tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva elektrivõrgu kaitsevööndi eest. Kaitsevööndi ulatused sõltuvad kinnistul paiknevast Elektrilevile kuuluvast rajatisest.

Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge kuni 1 kV 2 m
1 - 35 kV, õhukaabli korral 3 m
1 - 35 kV 10 m
35 kV – 110 kV 25 m
Maakaabelliini kaitsevöönd äärmistest kaablitest   1 m
Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd piirdeaiast, seinast või seadmest   2 m

Elektrilevile kuuluvate liinide paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti geoportaalist kasutades Teenused ja talumistasu kalkulaator.

Talumistasu maksmine alates 01.01.2019

Alates 01.01.2019 reguleerib talumistasude maksmist Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §154 kuni 156.

Talumistasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul või tema volitatud esindajal esitada allkirjastatud taotlus iga kinnistu kohta eraldi. E-posti teel saadetavaid taotluseid ootame digitaalselt allkirjastatult aadressile info@elektrilevi.ee.
Elektrilevi liinide eest talumistasude maksmisest ja avalduste esitamisest saab täpsemalt lugeda SIIT.

Hoones asuva alajaama talumise taotlus
Tehnovõrgu- ja rajatise talumise taotlus