Hästikujundatud võrgutasu loob efektiivsema ja töökindlama võrgu

Elektrijaotusvõrk on kaasaegse ühiskonna tugisammas ja elutähtis taristu, mis pakub ühiskonnale vajalikku stabiilsust, turvalisust ja mugavust. Järjest enam lisandub võrku kahesuunalist energialiiklust vajavaid hajaenergia tootjaid. Samal ajal areneb jõudsalt suuri võimsusi vajav elektritransport. Arvestada tuleb ka uut tüüpi turuosalistega nagu energiaühistud ja -kogukonnad, elektrisalvestusüksused jm.

Sedalaadi muutused toovad kaasa uusi vajadusi võrguinvesteeringutes. Võrgu töökindluse ja efektiivsuse tagamiseks peab arengutega kaasas käima ka võrgu hinnakujundus – et saaksime teenuse tagamisel ja töökindluse kasvatamisel pakkuda iga euro eest maksimaalse mõju.

Avalikud konsultatsioonid

Selleks, et võrguteenuse hinnakujundus vastaks võrgu tänastele ja tulevikuvajadustele ning tagaks kasutajatele parima hinna ja kvaliteedi suhte, oleme välja töötanud Elektrilevi võrgutasu pikemaajalise visiooni.

Visiooni koostamiseks viisime läbi avalikud konsultatsioonid, kuhu kaasasime erinevaid osapooli. Tulevikuarenguid pikemalt ette teades ja hinnakujunduses kaasa rääkides saavad kõik mõjutatud osapooled aegsasti edasiste muutustega arvestada.

2019. ja 2020. aastal avalike konsultatsioonide tulemusel laekunud ettepanekud ja kommentaarid (pdf) »

Peamised trendid võrgutasus

Võrgutasu arengusuunad järgmiseks kümneks aastaks:

 • Hind igale tarbijarühmale hakkab üha rohkem sõltuma konkreetse tarbijarühma jaoks vajalikest kuludest
 • Püsitasu ehk võrgu valmisolekutasu osakaal kasvab
 • Lisanduvad valikpaketid, mis võimaldavad tipukoormuse väliselt soodsamat võrgutasu
 • Võrguteenus jätkab reaalhindades ehk tarbija ostujõu suhtes odavnemist
 • Hinnakujunduse muudatuste mõjul saame pakkuda efektiivsemat ja töökindlamat teenust ning hoida kulusid ja hinda tervikuna võimalikult madalal.

  Elektrilevi võrgutasu visioon aastani 2030 täisversioon (pdf) »
  Võrgutasu visioon lühikokkuvõte (pdf) »

  Loen lähemalt

  Peamised trendid võrgutasus

  Hind igale tarbijarühmale hakkab senisest rohkem sõltuma konkreetse tarbijarühma jaoks vajalikest kuludest
  Kui varasemalt on suured elektritarbijad kandnud märkimisväärse osa ka väiketarbijate kuludest, siis tulevikus hakkab hind üha enam sõltuma konkreetse tarbijarühma jaoks vajalikest kuludest. Seni on Eestis hind olnud väikeste tarbijate lõikes Euroopa üks soodsamaid ja vastupidi – suured tarbijad, kes on katnud ka väiksemate tarbijate kulusid, on tasunud Euroopa ettevõtetega võrreldes oluliselt kõrgemaid võrgutasusid. Muudatused võrgutasu hinnakujunduses muudavad hinnad õiglasemaks ja ettevõtted konkurentsivõimelisemaks, mis omakorda soodustab majanduse arengut.

  Püsitasu ehk võrgu valmisolekutasu osakaal kasvab
  Võrguühenduse tagamisega seotud kulud ei sõltu märkimisväärselt sellest, kui palju elektrit tarbitakse. Seetõttu rakendatakse võrgutasu puhul üha enam püsitasu. Eestis on selle osakaal seni olnud lähiriikide ja muu Euroopaga võrreldes madalam, kuid suund on kasvule. Püsitasu suurenemise arvelt on võimalik vähendada kWh-põhise ehk muutuvkomponendi osa.

  Lisanduvad valikpaketid, mis võimaldavad tipukoormuse väliselt soodsamat võrgutasu
  Paindlik hinnakujundus aitab hajutada võrgu tipukoormust ja suunata tarbimist tippudest eemale. See aitab vältida olukordi, kus on vaja võrgu läbilaskevõimet suurendada ja kapitalimahukaid investeeringuid teha vaid hetkevajadustest tingitult.

  Võrguteenus jätkab reaalhindades ehk tarbija ostujõu suhtes odavnemist
  Tulevikus võib prognoosida võrgutasu mõningast suurenemist nominaalhindades. Arvestades tarbijahinnaindeksi (THI) kasvu, jätkab aga võrguteenus reaalhindades ehk tarbija ostujõu suhtes odavnemist.