Liigpinge

Liigpinge võib tekkida järgmistel põhjustel:

 • pikselöögist, mis tabab maja, elektriliini või nende lähedast ala;
 • elektriliinide ning alajaamade sisse- ja väljalülitamisel.

Liigpinge kahjustab kõige rohkem elektroonikaseadmete, nt telerite, digibokside, arvutite jms toiteplokke. Mõnikord võib kahjustunud toiteplokk rikkuda ka sellega ühendatud seadme. Suurem liigpinge risk esineb äikeserohketes kohtades ja piirkondades, kus elektritoide on õhuliini kaudu. Kuigi meie elektrisüsteem on varustatud liigpingeid piiravate seadmetega, ei kaitse need alati äikese eest. Äikese puhul on tegu väga võimsa elektriväljaga, mis tekitab liigpinget elektriliinides isegi siis, kui välk ei taba otseselt liini.

Liigpinge kaitseks soovitame:

 • eriti tundlike elektroonikaseadmete puhul hoolimata tarbimiskoha asukohast kasutada tüüpi 3 kuuluvaid liigpingepiirikuid, mis tuleb paigaldada vahetult seadme ette, või vastava piirikuga varustatud pistikupesi;
 • eramute, eriti eespool kirjeldatud riskipiirkondade asuvate eramute puhul tüüpi 1 ja tüüpi 2 kuuluvaid liigpingepiirikuid või tüüpi 1+2 kuuluvat kombineeritud piirikut, mis paigaldatakse enamasti elektrikilpi.

Pingelohud ja -kõikumised

Pingelohud ja -kõikumised võivad tekkida järgmistel põhjustel:

 • elektriliinide ning alajaamade sisse- ja väljalülitamisel;
 • riketest elektriliinil, näiteks liinidele langenud puud, jäide vm;
 • suure võimsusega elektrimootorite käivitamisel.

Pingelohud ja -kõikumised võivad põhjustada kahjustusi eelkõige tundlikumatele elektri- ja elektroonikaseadmetele ning nende toiteplokkidele. Pidev tulede vilkumine vähendab ka elektrilampide eluiga ja häirib nägemist. Lisaks eeltoodud põhjustele esineb pingelohkusid ja -kõikumisi sagedamini suurte tööstus- ja tootmisettevõtete ning töökodade lähedal paiknevates hoonetes nii maal kui ka linnas.

Kaitseks soovitame:

 • pingestabilisaatorit;
 • UPS-i.

Elektrivõrguga seotud töödest või riketest tingitud elektrikatkestused

Elektrivõrgus esineb aeg-ajalt katkestusi, mis võivad olla rikkelised või plaanilised.

Rikkelised katkestused tekivad peamiselt järgmistel põhjustel:

 • lühised (rikked) elektriliinil, mille võib põhjustada näiteks puude kukkumine liinile;
 • maa- või õhukaablite vigastamine ehitustööde käigus (juhtub enim linnades);
 • vananenud elektriliinidel või alajaamades tekkivad rikked.

Plaanilised katkestused on vajalikud nii vana elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks kui ka uue võrgu ehitamiseks. Neist teavitame iga klienti aegsasti ette.

Rikkelised ehk ootamatud elektrikatkestused võivad olla nii lühi- kui ka pikaajalised. Lühiajalised (kuni 3 minutit) elektrikatkestused mõjutavad enim elektroonikaseadmeid. Lühiajalisi katkestusi esineb rohkem linnades, kus tavaliselt saab rikke tekkides kiiresti teise liini kaudu kliendile elektrivarustuse taastada. Pikaajalised elektrikatkestused (üle 3 minuti) esinevad sagedamini maapiirkondades, kus elektrivõrk koosneb peamiselt õhuliinidest.

Õhuliinide töökindlust mõjutavad äärmuslikud ilmaolud, näiteks raske lumi, tormituules murduvad puud, juhtmetele tekkinud jäide, liiga madal või kõrge õhutemperatuur ja muud loodusmõjud, mis põhjustavad liinide katkemisi. Samuti võivad rikkeid põhjustada liinide läheduses tehtavad metsa- või kaevetööd.

Katkestuste tõttu võib tekkida olukordi, kus arvutiga töötades ei pruugi pooleliolev dokument salvestuda. Samuti võivad katkestustest tingitud lülituste tõttu kahju saada tundlikud elektriseadmed, näiteks elektroonilised kellad, digiboksid jms.

Esineb ka olukordi, kus ei ole tegemist täieliku katkestusega, vaid pinge puudub ühes või kahes faasis. Sellises olukorras võib enamik kodustest elektriseadmetest töötada normaalselt, kuid ei saa käivitada 3-faasilise elektrimootoriga töötavaid seadmeid, näiteks elektrisaag, pumbad. Halvimal juhul võivad need seadmed rikki minna.

Kaitseks soovitame kasutada:

 • eriti tundlike elektroonikaseadmete puhul UPS-i, mis paigaldatakse vahetult seadme ette;
 • eriti pikaajalise elektrikatkestusepuhuks elektrigeneraatorit, kui teil on elektriseadmed, mis vajavad pidevat elektritoidet;
 • spetsiaalset mootori kaitselülitit 3-faasilise elektrimootoriga töötavate seadmete (näiteks elektrisaag) puhul.

Vajadusel küsige abi elektri- või ehituspoest.

Kodust lahkudes või äikese ajal on kõige parem viis kodumasinate kaitseks nende eemaldamine vooluvõrgust!