Kahjud

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt esineda häireid. See on paratamatu ja tuleneb elektrivõrgu ehitusest. Häirete põhjuseks võivad olla nii lülitamised kui ka rikked, aga samuti vääramatu jõud, näiteks äike.

Kahjude hüvitamine

 • Kui me seadusest tuleneva aja jooksul riket ei kõrvalda, vähendame võrguteenuse tasu Sinu arvel automaatselt. Võrgutasude vähendamine kajastub hiljemalt ülejärgmise kuu arvel.
 • Kui aga meist tingitud või meie kontrollitav sündmus on tekitanud kahju Sinu varale, siis hüvitamine Sulle tekkinud kahju. Hüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus.
 • Minu varale on tekkinud kahju Elektrilevi põhjustatud sündmusest.

  Esitan avalduse

  Hüvitamise alused

  Kahjudega seotud elektrikatkestusi analüüsime alati kolmest aspektist lähtuvalt.

 • Kahju tekkis Elektrilevi tõttu või meie kontrollitavast sündmusest elektrivõrgus. Sellele tingimusele ei vasta nn force majeure sündmused nagu äike või tugevad tormid, mille tõttu tekkinud katkestusi ei ole Elektrilevil üldjuhul võimalik ära hoida. Tingimusele 1 ei vasta ka katkestused, mille põhjus peitub Sinu enda elektrisüsteemis. 
 • Kui olukord vastab tingimusele 1 (st kahju tekkis Elektrilevi kontrollitavast sündmusest), peab kahjude hüvitamiseks olukord vastama ka vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

 • Katkestus tekitas Sinu elektrisüsteemis seadusega lubatud vahemikust suuremaid pingekõikumisi.
 • Katkestuse kõrvaldamine võttis aega kauem, kui on seaduse järgi konkreetsel perioodil ette nähtud (12 h suveperioodil ja 16 h talveperioodil). 
 • Kahjunõude esitamine

  Esita avaldus

  Avaldust saab mugavalt esitada iseteeninduses.

  Menetlemine

  Pärast avalduse kättesaamist tutvume kahjusündmusega. Vajadusel võtame Sinuga uuesti ühendust, et täpsustada kahjujuhtumi asjaolusid.

  Tulemusest teavitamine

  Teavitame Sind otsusest hiljemalt 12 tööpäeva jooksul.

  Loen sammudest lähemalt

  Võrgutasu vähendamine

  Kui me ei ole elektrikatkestust seadusest tuleneva aja jooksul kõrvaldanud, vähendame võrguteenuse tasu Sinu arvel.

 • Vähendame võrgutasu, kui elektrikatkestus on pikem kui seaduses lubatud.
 • Võrgutasu vähendamiseks ei pea esitama avaldust, vähendame võrgutasu automaatselt.
 • Katkestuste likvideerimise ajad

  Periood Rikkelise katkestuse
  kõrvaldamise aeg
  Plaaniliste katkestuste
  koguaeg
  Suveperiood (1. aprillist – 30. septembrini) 12 tunni jooksul Kuni 10 tundi
  Talveperiood (1. oktoobrist – 31. märtsini) 16 tunni jooksul Kuni 8 tundi
  Erakorraliste sündmuste korral (näiteks tugev tuul, jäide, üleujutus, torm), mille kohta avaldatakse info Elektrilevi kodulehel ja ajakirjanduses. 72 h jooksul alates erakorralise sündmuse lõppemisest

  Lubatud katkestuste pikkused

  Ühes tarbimiskohas võib aasta jooksul olla kuni 50 tundi rikkelisi katkestusi ja kuni 64 tundi plaanilisi katkestusi. Lubatud katkestuste pikkused ja hüvitiste suurused on paika pandud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

 • Ühekordne katkestus
  Hüvitis kajastub hiljemalt Sinu ülejärgmisel arvel.
 • Katkestused aasta jooksul
  Hüvitis arvestatakse üks kord aastas pärast kalendriaasta lõppu ja kajastub hiljemalt esimese kvartali võrguteenuse arvel.
 • Hüvitise määrad

  Hüvitise määrad sõltuvad tarbimiskohast ja sellest, kui palju katkestuse kõrvaldamine lubatust rohkem aega võttis:

  Tarbimiskoht Lubatud kestuse ületamine (tundides)
  Kuni 48 h 48–96 h 96 h
  Tarbimiskoht madalpingel kuni 63 A,
  (koduklient ja väikeäri)
  24.00 € 48.00 € 72.00 €
  Tarbimiskoht madalpingel üle 63 A,
  (suuräri)
  0.40 €/A 0.80 €/A 1.15 €/A
  Tarbimiskoht keskpingel 2.30 €/kW 4.60 €/kW 6.90 €/kW

  Pingeprobleemide hüvitamine

  Pingekvaliteedi probleeme võib esineda maapiirkondade elektriliinidel, mis on ehitatud enne 1980. aastat. Pingeprobleemist annab märku näiteks see, kui lambipirnid ei põle täisvõimsusega või kui kodumasinaid saab sisse lülitada ainult kordamööda. Kui kahtlustad, et Sinu tarbimiskohas on pingekvaliteedi probleem, siis anna meile sellest teada e-kirja teel [email protected] ja kirjelda võimalikult täpselt, mis ajast ja millisel kujul pingekõikumine väljendub.

  Kui pinge ei ole standardile vastav, siis vähendame võrgutasu kuni 80%.

  Võrguettevõtjana peame tagama kvaliteetse pinge kuni tarbimiskoha liitumispunktini. Nõuetekohase pinge määramisel lähtume Eesti standardist EVS-EN 50160:2010.

  Loen pinge standardist lähemalt

  Kahjunõude esitamise sammudest lähemalt

  Avalduse vorm e-teeninduses »

  Lisainfot kahjunõude avalduse esitamise kohta saad klienditelefonilt 777 1545.

  Peale avalduse esitamist:

 • Võtame Sinuga vajadusel ühendust, et täpsustada kahjujuhtumi asjaolusid.
 • Kontrollime kirjeldatud juhtumi seost meie elektrivõrgus samal ajal toimunud sündmustega.
 • Anname vastuse hiljemalt 12 tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest.

  Teavitame tulemustest ja lepime vajadusel kokku järgmised sammud.
  Kahjude hüvitamise otsuse korral lepime kokku seadme remondis või kui remontimine ei ole võimalik, siis uue samaväärse seadme ostmises. Kui kahju tekkis põhjusel, mis ei kuulu hüvitamisele, anname Sulle selle kohta tagasisidet. Samuti jagame juhiseid, kuidas edaspidi oma elektriseadmeid kaitsta. Loe lähemalt »

 • Kahjunõude hüvitamise otsuse tegemisel lähtume Elektrilevi kahjude hüvitamise põhimõtetest (pdf) »
 • Kui oled saanud kahjude hüvitamise positiivse otsuse, siis palume Sul esitada täiendavad dokumendid:

 • Seadme remontija või ülevaataja koostatud defekteerimisakti või hinnangu uue seadme maksumuse kohta.
 • Remondi- või ostukviitungi.
 • Pärast hüvitise summa selgumist kanname hüvitise Sinu arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul.

 • Defekteerimisakti vorm (doc) »
 • Vajalikud dokumendid kahjude hüvitamiseks (pdf) »
 • Kahju hüvitamise otsusega mittenõustumise korral on Sul õigus esitada vabas vormis avaldus juhtumi ülevaatamiseks erikomisjonis. Avalduse palume edastada e-posti aadressile [email protected].

  Kahjunõuete erikomisjon on sõltumatu kahjunõuete menetluse komisjon, kuhu kuuluvad lisaks Elektrilevi esindajatele eksperdid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Tallinna Tehnikaülikoolist.

  Kui elektriseadme kahju on tekkinud meie elektrivõrgu rikkest või muust meie kontrollitavast sündmusest, hüvitame seadme remondikulud. Kui seadet ei saa või ei ole mõistlik remontida, hüvitame kulud hinna, kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest samaväärse seadme hankimiseks. Remondikulude hüvitamisel ja uue seadme hankimisel hüvitame kahju sõltuvalt kahjustunud seadme vanusest järgmiste määrade alusel:

  Kahjustunud elektriseadmed

  Vanus aastates kuni 1 1-2 2-3 3-4 4-6 6-10 üle 10
  Hüvitamise määr 100% 90% 80% 70% 60% 40% 20%

  Kahjustunud IT-seadmed (arvutid, monitorid, printerid jms)

  Vanus aastates kuni 1 1-2 2-3 üle 3
  Hüvitamise määr 100% 70% 40% 20%

  Hüvitamisele ei kuulu

 • saamata jäänud tulu;
 • kahju, mis tekkis vääramatu jõu või muu mõju tõttu, mis ei ole meie kontrolli all;
 • kahju, mis tekkis põhjusel, et kahjustunud seadme tööpinge ja sagedus ei vasta Euroopas kehtivatele standarditele (madalpingel 230/400 V);
 • kahju, mis tulenes sellest, et ei järgitud seadme dokumentatsioonis esitatud erinõudeid;
 • kahju, mis tekkis kiirete pingemuutustena avaldunud sündmusest elektrivõrgus;
 • 3-faasilise elektriseadmega seotud kahju, näiteks 3-faasiline elektrimootoriga seade, kuna sellise kahju vältimiseks tuleb kasutada vastavaid kaitseseadmeid (mootorikaitse, alapingekaitse, faasikontrollirelee vms kaitseseadmed, mis välistavad elektriseadme kahjustumise faasi katkemisel);
 • kahju, mille põhjustas tarbimiskoha omanikule kuuluv elektrisüsteem.