Miks on vaja elektrivõrku ja selle ümbrust hooldada?

Elektrivõrgu hooldustööd on vajalikud elektri tõrgeteta kodudesse jõudmiseks, rikete ennetamiseks ning ohutuse tagamiseks. Hooldustöödeks on elektrivõrgu hooldus-ja remonttööd ning liinikoridoride hooldustööd.

Mida tööde käigus tehakse?

 • Elektrivõrgu hooldustööde käigus vahetatakse välja elektriliinide maste, asendatakse liine, kaableid, hooldatakse seadmeid jmt. Loen lähemalt
 • Liinikoridoride hoolduse käigus eemaldatakse õhuliinide ja alajaamade ümbrusest puid, põõsaid ja oksi, mis võivad olla ohtlikud ja tekitada elektrikatkestusi. Ühtlasi tagavad hooldatud liinikoridorid elektriliinidele hea ligipääsu ja aitavad kaasa elektrikatkestuse kiiremale likvideerimisele. Loen lähemalt
 • Drooniga ülelennud

  Hooldustööde vajadus selgub elektrivõrgu ülevaatuse käigus, mida tehakse droonidega maaomanike valdustest ülelendamisega. Info talletatakse vaid hooldustöid puudutavate otsuste tegemiseks. Droonidega lendamisel järgitakse Transpordiameti nõudeid ning suuniseid, mis on leitavad nende kodulehelt.

  Jäta meile oma kontaktid!

  Hea klient või maaomanik! Kui Sinu kinnistut läbib elektriliin, siis jaga meiega oma kontaktandmeid, et saaksime Sind hooldustöödest õigeaegselt teavitada. Nii oled vajaliku infoga alati kursis ja saame omalt poolt tagada meeldivaima ja ladusa koostöö.

  Kontaktandmeid saad uuendada meie iseteeninduses.

  Uuendan kontaktandmeid

  Korduma kippuvad küsimused

  Hooldustöid tehakse ohutuse tagamiseks üldjuhul valgel ja päevasel ajal. Tööde käigus peab elektrik kontrollima, mis toimub töötsoonis ja selle ümbruses, et ei kaasneks ohtu temale endale, elektrivõrgule, läheduses asuvale varale või keskkonnale. Liinikoridoride hooldustöid tehakse sageli enne elektrivõrgu hooldus- ja remonttöid.

  Enne tööde algust saadab meie koostööpartner maaomanikule teavituskirja. Omanik saab teada anda oma soovidest kirjas olevatel kontaktidel. Soovidega on võimalik arvestada, kui need on esitatud ja lahendus on kokku lepitud enne tööde algust.

  Sagedaseks mureks maaomaniku jaoks on tööde käigus rasketehnika kasutamisel maapinnale tekkinud rööpad. Püüame leida sobiva lahenduse esialgse olukorra taastamiseks - näiteks on võimalik kahjustunud maapind mullaga täita ja külvata muruseeme jmt. Taastamistöid tehakse ilmastikku ja teisi asjaolusid arvestades sobival ajal (näit talvel maapinda ei täideta.

  Liinikoridoride hooldus:

  Ehitusseadustik

  § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd

  § 78. Sideehitise kaitsevöönd

  Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

  § 9. Kaitsevööndis puude, põõsaste ja okste raiumine

  § 10. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

  Hooldus- ja remonttööd:

  Ehitusseadustik

  § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd

  § 78. Sideehitise kaitsevöönd

  Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

  § 10. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

  Plaaniline katkestus:

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrus nr 42 Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral

  § 3. Teeninduse nõuded

  (1) Teeninduse nõuetega nähakse ette teenuse osutamiseks vajalike toimingute loetelu ja toiminguteks ettenähtud aeg.

  - Asjaomasele turuosalisele plaanilisest katkestusest etteteatamine toimub vähemalt 2 päeva enne plaanilist katkestust.

  § 4. Elektrivarustuse kindluse nõuded

  (8) Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 64 tundi aastas, kui turuosalisega ei ole tema tarbimiskoha suhtes teisiti kokku lepitud.

  Mida tööde käigus tehakse?

  Võimalusel tehakse töid elektrikatkestust tegemata. Mitmed elektrivõrgu hooldustööd on sellised, kus elektrikatkestuse tegemine on ohutuse tagamiseks hädavajalik. Juhul kui töö eeldab elektrikatkestust, siis planeeritakse tööd selliselt, et klientide jaoks oleks katkestusaeg kõige lühem – näiteks tehakse mitmed tööd samaaegselt.

  Mida tööde käigus tehakse?

  Liinikoridore hooldatakse õhuliinide ja alajaamade kaitsevööndi ulatuses. Õhuliini ja alajaama kaitsevöönditest välja jäävatelt aladelt eemaldatakse puud, mis kujutavad ohtu elektrivõrgule (on liini poole kaldu, kuivanud, mädanenud vmt).


  Tihedamalt asustatud aladel (nt tiheasustusaladel, hoonestatud aladel, hooldatud aladel, hoovi- ja õuealadel) piirdume tavaliselt liinidele ohtlike puuokste lõikamisega. Ohtlikuks loetakse juba liinile teatud vahekauguses olevat oksa – vahekaugus sõltub liini pingest.


  Tööde käigus tekkivaid raiejäätmeid ja metsamaterjali käsitletakse vastavalt õigusaktides märgitule:

 • Raiejäätmed ja metsamaterjal koondatakse õhuliinide alla, eraldi vaaludesse.
 • Tihedamalt asustatud aladel kogutakse raiejäätmed samuti õhuliinide alla vaaludesse. Poolte kokkuleppel paigutatakse raiejäätmeid ka mujale.
 • Soovitame maaomanikel ilu- ja viljapuude või -põõsaste hooldust ise teha, et elektrivõrgu hooldustööde ajal ei peaks seda tegema meie koostööpartner. Kaitsevööndisse puude istutamine on seadusega keelatud .

  Elektrivõrgu õhuliinide kaitsevööndite ulatused ja
  minimaalsed okste vahekaugused juhtmetest

  Õhuliini tüüp Kaitsevööndi ulatused mõlemale poole õhuliini Okste minimaalne vahekaugus õhuliini juhtmest
  Madalpinge liin (kuni 1 kV pingega) 2 meetrit 1,5 meetrit
  Keskpinge liin (6 – 20 kV pingega, paljasjuhe/kaetud juhe) 10 meetrit 2 meetrit/td>
  Kõrgpinge liin (35 – 110 kV pingega) 25 meetrit 5 meetrit/td>