Olulised keskkonnaaspektid on:

 • õli lekkeoht käitamisel või õnnetusjuhtumi korral, mille tagajärjeks on pinnase, pinna- või põhjavee saastumine;
 • ohtlikud jäätmed, sh peamiselt demonteeritud puitpostid, mis põhjustavad keskkonna saastamist ja visuaalset reostust;
 • ehitusjäätmed (betoonkonstruktsioonid, klaasist ja portselanist isolaatorid, metallijäätmed jm), mis põhjustavad keskkonna saastamist ja visuaalset reostust;
 • langetatud puud, raiutud võsa ning rikutud maakamar ja taimestik; sellest tulenev ökoloogilise/ keskkonna seisukorra halvenemine;
 • ulatuslik tulekahju, suur tuleoht, mis põhjustab looduse ja seadmete tules hävinemist;
 • elektriga otse- ja kaudpuutesse sattumise oht, mis võib põhjustada elusorganismide elukvaliteedi langust õhuliinide läheduses, ohtu elule ja tervisele;
 • pikaajalised elektrivarustuse katkestused, mis põhjustavad elukvaliteedi tõsist langust ja ahelreaktsioonina suurt ohtu inimeste tervisele, keskkonnale ja varadele;
 • võrgu planeerimisel ja ehitamisel arvestamata jäänud keskkonnanõuded, mistõttu võib halveneda keskkonnaseisund või elukvaliteet;
 • tehnilise kao ja omatarbe katmiseks toodetav lisaelektrienergia, samuti tarbitud energia hoonetes, mis suurendab keskkonnakoormust;
 • ebapiisav info elektrienergia jaotamise keskkonna- ja ühiskonnamõjust, mille tagajärjeks võib olla klientide ja avalikkuse vähene teadlikkus ja ettevõtte maine kahjustumine.

Kõikide loetletud keskkonnakahjulike mõjude ärahoidmiseks ja vähendamiseks järgime välja töötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid.

Elektrilevi keskkonnategevuse positiivsed aspektid:

 • sorteerime ja taaskasutame jäätmeid (materjal, metall, kontoripaber jms), millega vähendame ressursikasutust ja prügilasse saadetavat jäätmehulka;
 • töötajate, partnerite ja laiema avalikkuse keskkonnateadlikkuse suurendamiseks avaldame ja vahendame keskkonnalast infot.