Tegutseme kokkulepitud strateegia ja väärtuste alusel ning parendame pidevalt töökorraldust, kaasates selleks nii töötajaid kui ka koostööpartnereid.

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedipõhimõtetest:

 • osutame järjepidevalt võrguteenust lähtuvalt kliendi põhjendatud vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
 • tagame elektrivõrgu arengu ja tulemusliku toimimise;
 • rakendame kõigi turuosaliste suhtes võrdse kohtlemise põhimõtteid;
 • tagame kõrge teeninduskvaliteedi.

Elektrilevi kvaliteedijuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO 9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest:

 • järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Elektrilevi tegevust puudutavates osades;
 • analüüsime elektrienergia jaotamisega seotud keskkonnamõjusid ja kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi negatiivse keskkonnamõju ja kadude vähendamiseks;
 • peame oluliseks säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist;
 • ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil;
 • eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiad ja materjale;
 • teadvustame Elektrilevi töötajatele ja partneritele kehtivate keskkonnaõigusaktide nõudeid, kohustume neid täitma ja ootame nende täitmist partneritelt;
 • informeerime avalikkust Elektrilevi keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.

Elektrilevi keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaat.

Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks lähtume järgmistest töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest:

 • kaasates töötajaid loome ohutu töökeskkonna;
 • hindame haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske ning teadvustame nendest oma töötajaid ja partnereid;
 • informeerime ühiskonda, huvitatud osapooli meie seadmetest tulenevatest riskidest ja kohustume neid riske kõrvaldama või vähendama;
 • teadvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonna alal kehtivaid õiguslikke nõudeid, kohustume neid täitma ja nõuame nende täitmist partneritelt

Elektrilevi töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline OHSAS 18001 töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.