Esitan küsimuse

Uuringud ja analüüsid

  • Analüüsid koostöös teadusasutustega
  • Jaotusvõrgu rakendusuuringud

Elektri jaotusvõrk on elutähtsat teenust võimaldav taristu, kus investeeringud on kapitalimahukad ja need tehakse aastakümneteks. Samal ajal mõjutavad võrgu planeerimist kiire tehnoloogia areng, elektri tootmis- ja tarbimisharjumuste muutused, majanduse ja rahvastikuga seotud trendid. Tarkade otsuste tegemiseks on siin üha olulisem teadus- ja arendustegevuse kaasamine, millele juhib tähelepanu ka Euroopa elektritööstusettevõtteid ühendav organisatsioon Eurelectric soovitustega, mille lühikokkuvõte on toodud uudiskirjas.

Elektrilevi alustas süsteemsemat koostööd teadusasutustega 2000. aastate esimesel poolel, kui koos Soome Lappeenranta Ülikooliga selgitati välja jaotusvõrgu väärtusloome kõige kriitilisemad varagrupid. Hiljem on Tallinna Tehnikaülikool koostanud mitmeid uuringuid varustuskindluse eri aspektide kohta ja Tartu Ülikooli abiga on välja töötatud varahalduse projektijuhtimise standard.

Elektrilevi panustab teadusasutuste koostöösse ka praktikantide kaasamise ja võimalusel energeetikateemaliste diplomitööde koostamiseks vajaliku info jagamisega. Võimalusel avaldame tellitud rakendusuuringute ja analüüside lõppraportid.

Elektrilevi tellitud uuringud ja analüüsid:

Elektrivõrkude ja teiste infrastruktuuride haldamise vormidest täna ja tulevikus (pdf) »

Võrguteenuse nõudlust mõjutavad trendid ja nende trendide mõju uuringu aruanne (pdf) »

Elektrilevi hajavarustuskindluse piirkondade võrguinvesteeringute eesmärgid, realiseerimise meetodid ja nende valikukriteeriumid (pdf) »

Elektrilevi varustuskindluse näitajad muutuste mõjurid üleminekul kaablivõrgule (pdf) »

Elektrivõrgu klientide elektripaigaldiste ühe ja kahepoolse toite mõju analüüs varustuskindlusele (pdf) »

Eelarve jaotamise analüüs (pdf) »

Defektide ja rikete seoste analüüs (pdf) »

Varaklasside investeeringute riskipõhine arvutamine ja analüüs (pdf) »

Alternatiivsete tehniliste lahenduste kasutamine pingeprobleemide lahendamisel madalpingevõrgus (pdf) »

Investeerimiseelarve analüüs kvaliteedieesmärgile "SAIDIkogu90 aastaks 2030" (pdf, ingl.k) »

SAIDIkogu 90 minutit tagava eelarve analüüs (pdf) »

Eesti jaotusvõrgu tasakaalustatud varustuskindluse tase ühiskondliku kogutoodangu alusel (analüüs) (pdf) »

Eesti jaotusvõrgu tasakaalustatud varustuskindluse tase ühiskondliku kogutoodangu alusel (hinnang tulemustele) (pdf) »