Vabad võimsused

Vabade võimsuste kaart annab ülevaate keskpinge elektriliinide kasutamata ressursist. Kaart põhineb keskpingeliinide arvutustel ja näitab, millistel liinidel ei ole vaja kuvatud võimsusega uue võrguühenduse loomiseks teostada kulukaid jaotusvõrgu ehitustöid, aidates seeläbi planeerida liitumisi nii tootmise kui tarbimise vaates efektiivsematesse asukohtadesse.

Kaardil näidatud võimsused on informatiivsed. Vabade võimsuste kuvamisel on arvestatud olemasolevate elektritootjatega, menetluses olevate ja välja ehitamata liitumistega, kuid ei ole arvestatud jaotus- ja põhivõrgu vaheliste vabade võimsustega.

Korduma kippuvad küsimused

Interaktiivsel keskpingeliinide põhisel kaardil on elektriliinide tootmissuunaliste vabade võimsuste mahud kuvatud eri värvidega. Kaardi ülevalt paremast servast avaneb kaardi kuva selgitav legend. Elektriliinide vabade võimsuste mahtude kuvamiseks suumi ekraanil piisavalt asukoha lähedale.

NB! Vabade võimsuste kaardi puhul on tegemist indikatiivse infoga ning lõpliku vastuse liitumise kulude osas saab läbi liitumistaotluse esitamise.

Liitumine ja liitumistasu

Energiamahuka elektritootja ja keskpingel liituja puhul kujuneb liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele, mis on vajalikud soovitud võimsusega liitumisühenduse väljaehitamiseks. Piisava võimsuse puudumisel tuleb arvestada jaotusvõrgu ümberehitustööde teostamise vajadusega.

Jaotusvõrguga liituja taotluse menetlusel võib selguda, et võrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja peavad kokku leppima uutes tarbimis- ja/või tootmistingimustes, mis võib tuua kaasa põhivõrgu ümberehitustööd.

Jaotusvõrgus olevate vabade võimsuste leidmiseks tutvu eelpool oleva kaardirakendusega. Täpse liitumistasu ja ühenduse valmimise tähtaja teadasaamiseks esita liitumistaotlus.

Liitumistaotluse saab mugavalt esitada iseteeninduses.
Esitan liitumistaotluse

Eleringi kaardirakendus e-Gridmap

Põhivõrguettevõtjal Elering on samuti interaktiivne kaardirakendus vabade liitumisvõimsuste ning orienteeruva liitumise maksumuse kuvamiseks piirkonnaalajaamades.

Korduma kippuvad küsimused

Kaardil näidatakse hetkel ainult tootmissuunalist vaba võimsust, mis on suurem kui 200 kW. Alla 200 kW vaba võimsust sh ilma vaba võimsuseta liine kaardile ei kuvata. Seetõttu on alla 200 kW tootmise rajamise soovil, näiteks koju päikesepaneelide paigaldamisel, vajalik teha liitumistaotlus. Kaardi eesmärk on anda informatsiooni suuremate tootmisvõimsuste rajamiseks ja suunata neid võrgus optimaalsematesse asukohtadesse.

Vaba võimsuse arvutus põhineb keskpingeliinidel ning arvestab liinidest tulenevaid piiranguid. Peamiselt sõltub vaba võimsus liinil tekkivast pinge muutusest ning pärast tootja liitumist võrguga peavad võrgus pinged jääma lubatud piiridesse. Kuna pinge muutus piki liini järjest suureneb, siis on toitealajaamast alates liini algusesse võimalik liituda suuremate võimsustega ning kaugemal järjest väiksematega.

Arvutused võtavad arvesse keskpingeliinide hetke konfiguratsiooni ja seni liitunud tootjaid ning tootmise liitumisega võrgu võimsuse läbilaskevõime piire. Arvutused ei arvesta põhivõrgu suunalist läbilaskevõimet ega liitumispunkti väljaehitamisega seotud tegevusi, nt liini juurde liitumiskohta uue alajaama ehitamise vajadust.

Vaba võimsuse kaardi puhul on tegemist indikatiivse infoga ning lõpliku vastuse liitumise kulude osas saab läbi liitumistaotluse esitamise. Liitumistaotluseid menetleme nende laekumise järjekorras ning kaardil olev info ei muuda menetlemise järjekorda.

Samuti on oluline arvestada, et kaardil olev info põhineb võrgu hetke konfiguratsioonil ning arvestab menetluses olevaid taotlusi ja pooleli olevaid liitumisi, kuid ei arvesta põhivõrgu suunalist läbilaskevõimet ega liinile liitumiskohta võimaliku alajaama rajamise vajadust. Seetõttu võib kaardil oleva vaba võimsuse piires esitatud taotluse puhul olla ikkagi vajalik menetluse käigus pöörduda põhivõrgu poole või vajalik ehitada ümber elektrivõrgu elemente, et liitumine võimaldada.

Kaardil on toodud keskpingeliinide põhiselt vaba võimsus tänase võrgu konfiguratsiooniga. Kaart arvestab menetluses olevaid taotlusi ja pooleli olevaid liitumisi, kuid ei arvesta põhivõrgu suunalist läbilaskevõimet ega liinile liitumiskohta võimaliku alajaama rajamise vajadust. Seetõttu võivad ka kaardil oleva vaba võimsuse korral olla liitumiseks vajalikud erinevad võrgutugevdused sh tööd põhivõrgus.
Kaardil olevate paralleelsete liinide puhul on mõistlik arvestada väiksema läbilaskevõimega liiniga, kuna lõplik tehniline lahendus sõltub erinevates aspektidest ning ei ole üheselt hinnatav ainult vabade võimsuse kaardi põhiselt. Samuti on võimalik, et tehnilise lahenduse raames toimub liitumine liinile, mida kaardil kuvatud ei ole, et tagada võrgu optimaalne konfiguratsioon.
Kaardil vaba võimsuse olemasolu annab indikatsiooni keskpingeliinide ümber ehitamise vajaduse osas, kuid liitumise käigus võib olla vajalik ehitustegevus põhivõrgus või liitumispunkti välja ehitamiseks, mistõttu ei ole võimalik hinnata vaba võimsuse kaardi põhjal liitumise ajakulu. Liitumise lõplik hind ja ajaline kestus selgub liitumistaotlusega.

Eleringi kaardirakendus

Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaartidel on tingitud sellest, et Eleringi kaardil on näidatud 110 kV liinide vabad võimsused, mis kehtivad põhivõrguga liituvatele uut võrguühendust vajavatele klientidele.

Elektrilevi kaart näitab vaba võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ja see võtab arvesse nii võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet kui kehtivaid võrgu- ja liitumislepinguid klientidega.

Kui jaotusvõrguga liituja soovib võimsusi suuremas ulatuses kui kaardil näidatud vaba ressurss, selgitatakse liitumiseks vajalik tööde maht ja ajakulu välja liitumispakkumise koostamise käigus.