Esitan küsimuse

Võrkude üleandmine

  • Olete elektrivõrgu omanik või ühistu klient
  • Soovite elektrivõrku üle anda ja otsekliendiks tulla
Võtke meiega ühendust

Võrkude üleandmine

Võrkude üleandmine on mõeldud klientidele, kes osutavad tarbijatele võrguteenust ning soovivad tarbijad koos teenuseosutamiseks vajaliku võrguga meile üle anda. Elektrivõrgu saame üle võtta juriidilisest või füüsilisest isikust omanikult ja selleks tuleb esmalt esitada lähtedokumentatsioon. Seejärel toimub pakutav võrguosa ülevaatus ja elektrivõrgu tehnilise läbilaskevõime hindamine ning viimasena selgitame välja võrguosa mahu, omandi ja lepime kokku ülemineku võimalikud variandid.

Palju aega võtab?

Elektrilevi saab üle võtta ainult ohutuid ja nõuetele vastavaid elektrivõrke. Selleks on vaja esitada kogu dokumentatsioon. Ajakulu sõltub paljuski sellest, et kas dokumentatsioon on säilinud või tuleb üleandjal see uuesti luua.

Millised dokumendid on vaja esitada?

Juriidilisest isikust võrguomanik/AÜ/MTÜ Füüsilisest isikust võrguomanik Peremehetud
1. Avaldus Avaldus elektrivõrgu võõrandamiseks X X X
Otsus elektrivõrgu võõrandamise kohta X
Põhikirja koopia X
Omandiõigust tõendav dokument X X
Volikogu otsus peremehetuks varaks tunnistamise kohta X
Volikogu otsus varavõõrandamise kohta X
2. Tarbimiskohad Üleantavate tarbimiskohtade nimekiri X X X
3. Tehniline dokumentatsioon Elektrivõrgu projekt X X X
Elektrivõrgu elektriskeem X X X
Teostusjoonis. Selle puudumisel maa-ala katastriplaan, kuhu on peale kantud objektid ja liinid, liinide pikkused, juhtmete/kaablite ristlõiked, soovitavalt margid ning tarbimiskohtade asukoha info. X X X
Auditi protokoll X X X
Inventariseerimise plaan, kui elektrivõrgu koosseisus on hoones asuv alajaam X X X
4. Lisad Volikiri (notariaalne või digiallkirjastatud) vajadusel vajadusel vajadusel
Ehitisregistri väljatrükk vajadusel vajadusel vajadusel
Muud asjas olulist tähtsust omavad dokumendid (nt võrku puudutavad kokkulepped kolmandate isikutega, võrgu omaniku võrgu- ja elektrilepingud oma klientidega jms) vajadusel vajadusel vajadusel

Dokumendid: