Uudised

Mida pead teadma tagatisnõudest!

27.04.2023

Riigikogus võeti veebruaris vastu „Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus“, mis jõustus 17.03.2023. Seaduse muudatused puudutavad peamiselt elektritootjaid ja kõige suurem muudatus on tagatisnõude kehtestamine kõikidele üle 15kW võimsusega elektritootjatele.

 • Üle 15 kW võrku antava võimsusega seadme võrguga liitmiseks tootmissuunalise liitumise taotluse esitamise ajaks on turuosaline kohustatud maksma võrguettevõtjale tagatiseks 38 000 eurot megavoltampri kohta.
 • Tagatist rakendatakse ka esitatud liitumistaotluse ning sõlmitud ja täitmisel oleva tootmissuunalise liitumislepingu suhtes 60 päeva möödumisel seaduse jõustumisest ehk pooleliolevate liitumiste puhul tuleb tagatis esitada hiljemalt 16.05.2023.
 • Tagatiseks võib olla:
  - krediidiasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii
  - tagatisraha, mis on kantud võrguettevõtja esitatud arvelduskontole
 • Tagatist ei pea tasuma kui:
  - taotleja on tasunud vähemalt 70 protsenti liitumistasust
  - liitumistaotlus esitatakse korterelamule rajatava tootmisseadme ühendamiseks võrguga
  - soovitakse liituda alla 15kW võimsusega tootmisseadmega
 • Tagatis tagastatakse turuosalisele vaid juhul, kui turuosaline on alustanud liitumistaotluse kohase tootmisseadmega elektrienergia tootmist ettenähtud perioodi jooksul.
 • Tootmise alustamiseks ettenähtud periood on:
  - päikesepaneelide paigaldamisel üks aasta
  - avameretuuleparkide paigaldamisel kolm aastat
  - muude tehnoloogiate puhul kaks aastat alates liitumispunkti valmimisest või võrguettevõtja poolsest liitumislepingu täitmise lõpptähtajast
 • Kui tootmissuunalise liitumis- või võrgulepingu sõlminud isik ei tasu tagatist tähtaegselt, ei väljasta võrguettevõtja turuosalisele liitumislepingu pakkumist, ja sellega liitumismenetlus lõpeb või kaotab liitumisleping kehtivuse.
 • Elektrilevi saadab mai alguses tagatise arved kõikidele puudutatud osapooltele. Tagatis peab olema tasutud hiljemalt 16.05.2023.

  Liitujatel, kellel on liitumisleping juba sõlmitud, on võimalik koheselt tasuda 70% liitumistasust ning seejärel ei tule tagatist tasuda. Palume oma soovist teada anda esimesel võimalusel aadressil [email protected].

  Juhul kui on soov eeltoodust tulenevalt liitumisest loobuda, siis palume sellest esimesel võimalusel teada anda aadressil [email protected].

  Elektrilevi hakkab liitujatele väljastama indikatiivset liitumistasu infot, mille alusel on liitujatel võimalik teha otsus tagatise maksmiseks ja liitumisega jätkamiseks.